Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Ang dapat na gawing priyoridad

Pastoral Visit of the Executive Minister: Barrio Obrero, Manila, Philippines
Marso 23, 2019
Isinulat ni Kyle Russel Mauri

ANG “OBRERO” katulad din ng trabahador ay salitang Kastila na ang kahulugan ay manggagawa. Marapat sa isang obrero ang magpakasipag sa paggawa o pagtatrabaho upang matugunan ang inaasahan ng nagpapatrabaho sa kaniya at gayundin upang matugunan ang pangangailangan niya at ng kaniyang pamilya. Sa panig ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, bagama’t nagpapakasipag sila ukol sa buhay na ito, higit nilang ipinagpapauna ang mga bagay na ukol sa nagkakaloob ng lahat ng bagay rito sa mundo—ang Panginoong Diyos.

Noong Marso 23, 2019, sa lugar na tinatawag na Barrio Obrero ay pinangasiwaan ng Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pagsamba sa Diyos sa lokal ng Iglesia roon na nasasakop ng Distrito Eklesiastiko ng Maynila. Sa kaniyang pagtuturo sa pamamagitan ng Biblia, sinariwa niya sa mga mananamba ang kahalagahan ng pagtatalaga sa pagsamba sa Panginoong Diyos upang patuloy nilang matamo ang mga pagpapalang espirituwal na inilalaan ng Diyos sa Kaniyang mga hinirang.

Naturuan ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo kung paano dapat pahalagahan at gawing priyoridad ang pagsamba sa Diyos. “Dapat nauunawaan natin kung ano ang hinahanap ng Diyos para tanggapin Niya ang ating pagsamba. Dapat maaga sa pagsamba at sa bawat bahagi ng pagsamba ay nakikilahok tayo. Mahalaga ang pakikibahagi sa pag-awit, pagtatalaga sa paghahandog at panalangin, at pakikinig sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos,” pahayag ni Kapatid na Arjay Cajayon, isang kalihim ng lokal at guro sa Pagsamba Ng Kabataan (PNK).

Buong pananampalataya namang ipinahayag ni Kapatid na Mikaela Placido, pangalawang pangulo ng PNK at kalihim ng Ilaw ng Kaligtasan, na hindi sapat na dumalo lamang sa pagsamba, kundi higit na mahalaga na nakatalaga ang sarili sa pagsamba. “Sa pagsamba, hindi lang basta dapat physically present. Kailangan na ang buong pag-iisip, kaluluwa, at pagkatao ay nakatalaga rin para samahan tayo ng Panginoong Diyos at ating matamo ang Kaniyang pagpapalakas para patuloy nating malampasan ang mga pagsubok sa buhay,” sabi niya.

Naiintindihan din ni Kapatid na Danielle Taruc, maytungkulin na mula pa noong siya ay nasa PNK, ang kahalagahan ng pagsasabuhay ng leksiyong napakinggan sa pagsamba: “Ang mga aral ng Diyos na itinuturo sa atin sa panahon ng pagsamba ay totoong aplikable sa lahat ng pagkakataon.”

“Sa buhay, kahit na ano ang ginagawa ko ay ipinagpapauna ko talaga ang pagtupad. Talagang ang pinaka-priority ko ay ang mga gawain para sa Diyos,” pahayag ni Kapatid na Leonardo Rivera, isang pangulong diakono. “Kapag iniwan mo ang pagsamba, tinatalikuran mo na ang Diyos. Kaya hindi ko magawang iwan ang pagsamba dahil mawawala ang patnubay Niya sa akin.”

Sa kabila ng mabigat na pagsubok na naranasan niya, patuloy na itinaguyod ni Kapatid na Christine Marie Bascos ang kaniyang tungkulin. “Ang schedule ng trabaho ko ay pabagu-bago kaya may pagkakataon na conflict ang trabaho sa pagtupad ng tungkulin,” sabi niya. Gayunman, ipinagpapauna pa rin niya ang gawang paglilingkod bago ang anuman bunga ng pananalig na hindi siya pababayaan ng Diyos. Siya ay mang-aawit sa Lokal ng Grace Park, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila North. “Sa awa at tulong ng Diyos, lagi akong kino-consider ng aking employer para sa promotion. Sa loob ng limang taon, tatlong beses akong na-promote. Kaya, hindi talaga hadlang ang pagtupad at pagsamba para magtagumpay tayo sa ating trabaho,” dagdag niya.

Ang ganitong katangian na taglay ng mga hinirang ng Diyos—ang pag-uukol ng mataas na uri na pagpapahalaga sa pagtupad ng tungkulin at pagdalo sa mga pagsamba—ang itinuturo ng mga magulang na Iglesia Ni Cristo sa kanilang mga anak. Sinabi ni Kapatid na Elevita Dulce, 83 taong gulang na diakonesa: “Kahit saan pumunta ang mga anak ko, lagi ko silang pinapaalalahanan na hanapin ang kapilya at unahin ang pagsamba.”

Taglay ang gayong pananalig, ang pangako ni Kapatid na Leonardo ay: “Patuloy kong pangungunahan ang aking sambahayan sa masiglang pagdalo sa pagsamba anuman ang maging sitwasyon ng buhay namin.”

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.