Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Ang dapat panghawakan anuman ang mangyari

Pastoral Visit of the Executive Minister: Tipas, Taguig City
Abril 6, 2019
Isinulat ni Lorilee Abcede

Maraming tao ngayon ang abala para matugunan ang kanilang mga pangangailangan sa buhay, na anupa’t halos sa mga ito na lamang nila iniuukol ang kanilang buong panahon at pagsisikap. Kabilang sa mga dahilan nito ay ang tumitinding kahirapan, mga di-pangkaraniwang kala­midad, at kaguluhan. Hindi na alintana ng iba kung hindi man nila natutupad ang kanilang pangunahing pananagutan bilang tao—ang maglingkod at sumamba sa Diyos na Maylalang.

Hindi gayon ang mga tunay na kaanib ng Iglesia Ni Cristo. Kahit nakararanas din sila ng mabibigat na suliranin sa buhay, hindi nila ipinagwawalang-bahala ang paglilingkod at pagsamba sa Diyos; sa halip, ito ang kanilang prayoridad sa buhay.

Ibinahagi ni Kapatid na Joseph Madriano, maytungkulin sa kapisanang KADIWA, ang isang karanasang hindi niya malilimutan: “Nagkasakit nang malubha ang aking na­nay. Napakalaking halaga ang kakailanganin upang maope­rahan kaagad siya, at kasabay pa ng pangyayaring iyon ay ang pagkatanggal ko sa trabaho.”

Maituturing niya na isang mabigat na pagsubok sa kaniya bilang anak kung paano siya makahahanap ng ipantutustos sa pagpapagamot ng kaniyang ina.

Sa kahawig na sitwasyon, isinalaysay ni Kapatid na Minerva Santos, pangulong mang-aawit, ang kaniyang naging karanasan: “Noong na-stroke ang aking kapatid, ako ang nagdala sa kaniya sa ospital. Ako ang nagbantay sa kaniya, at ako ang nagbayad ng mga gastusin niya sa pagpapagamot. Nahirapan talaga ako dahil sa aking katandaan at may mga karam­da­man na rin ako.”

Halos lahat ng panahon ni Kapatid na Minerva, maging ang kaniyang salapi, ay nagugol niya para sa kaniyang kapatid.

Sa kabila ng mabibigat na pagsubok na dinanas, hindi pa rin tumigil sa pagdalo sa mga pagsamba at pagtupad ng kanilang mga tungkulin sina Kapatid na Joseph at Minerva. Lagi nilang ipinagpapauna ang mga ito bilang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo.

“Kailangan natin ang pagsamba dahil sa bawat pagsamba, itinatanim sa ating puso ang mga aral ng Diyos. Ang mga aral na ito ang gumagabay sa akin at nagpapatatag sa akin para ako ay makapanindigan. Kasi kung wala akong marinig na ganoon, hindi ako tatatag. Baka mawalan ako ng pag-asa,” pahayag ni Kapatid na Minerva.

Ibinahagi naman ni Kapatid na Joseph kung gaano kahalaga sa kaniya ang pagsamba: “Sa panahon ng pagsamba, lalo tayong naka­pananalangin sa Ama. At kahit hindi araw ng pagsamba, kailangan nating gawin iyon. Nananalangin ako araw-araw sa loob ng gusaling sambahan at sumasampalataya ako na dinirinig ng Diyos ang aking mga panalangin. Tinutupad ko sa buhay ko ang itinuturo ng Namamahala, ang Kapatid na Eduardo Manalo, tungkol sa halaga ng pananalangin. Habang lalo akong nahihirapan sa buhay, lalo akong taimtim na nananalangin.”

Batid ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo na kakambal na ng kanilang pang-araw-araw na pamumuhay ang mga pagsubok at suliranin, ngunit ang mga ito ay hindi makapagpapahina ng kanilang loob. Hindi nila hinahayaang ang mga suliranin sa buhay ay maging dahilan para mapabayaan ang kanilang mga pagsamba sa Diyos. Bilang pagsunod sa mga aral ng Biblia na itinuturo ng Namamahala, pinauunlad ng mga hinirang ng Diyos ang kanilang pananam­palataya sa paraang lalo silang nagpapakaaktibo sa pagsamba at sa lahat ng gawain ng Iglesia.

Kung humaharap man sila sa mga suliranin, ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay lalong nagtitiwala sa Kaniyang magagawa. Ipinahayag ni Kapatid na Epinaida Silvestre, isang diakonesa, “Ni minsan ay hindi ko naisip na lumiban sa pagsamba. Kagalakan ko sa buhay ang pagdalo sa pagsamba. Kahit may problema, alam ko na kapag nakasasamba ako, balewala ang lahat ng problemang iyon sapagkat maidadaing ko sa Diyos ang lahat ng suliranin ko.”

Mahirap man para kay Kapatid na Joseph ang na­ging sitwasyon niya, nahayag naman sa kaniya ang tulong ng Panginoong Diyos. “Sa awa ng Diyos, hindi na kinaila­ngang operahan ang nanay ko. Gumaling siya sa kaniyang sakit. Dagdag pa riyan ay gina­mit ng Diyos na kasangkapan ang isa sa mga kaibigan ko para magkaroon ako ng trabaho,” pahayag niya.

Maging si Kapatid na Minerva ay nakasumpong ng tulong ng Panginoong Diyos. Buong pananampalataya niyang sinabi na, “Naawa ang Ama sa akin at hindi ako nahahadlangan sa aking pagtupad ng tungkulin. May pagkakataong nagipit ako, nanghina, at nahapis din, ngunit ipinakita talaga sa akin ng Diyos na hindi ako dapat mag-alinlangan. Siya ang nag-aayos ng lahat sa buhay ko, kaya kahit nahihirapan na akong kumilos dahil sa katandaan, tumutupad pa rin ako ng tungkulin ko dahil gusto kong sambahin at papurihan ang Diyos hanggang kamatayan.”

Noong Abril 6, 2019, pina­ngasiwaan ng Tagapamahalaang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, ang pagsamba sa Diyos sa Lokal ng Tipas upang gunitain ang anibersaryo ng pagkakatatag ng lokal na ito. Sa pagdalaw ng Tagapamahalang Pangkalahatan, lalong tumibay ang pananam­palataya ng mga kapatid. Sa pagsamba ay itinuro ng Namamahala na walang dapat makahadlang sa pananam­palataya ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo na determinado sa paglilingkod.

“Isa sa mga sandata natin ang ating pananampalataya para tayo ay makatiyak ng kaligtasan. Ang mga problema at mga kahirapan ay bahagi na talaga ng buhay kaya hindi ko iisipin na hindi ko makakaya ang mga iyon. Iglesia Ni Cristo ako—tinuruan akong manin­digan,” buong giting na ipinahayag ni Kapatid na Epinaida.

Nakatatak sa puso at isipan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo kung ano ang dapat nilang gawin para makumpleto ang takbuhing ibinigay ng Diyos sa kanila, lalo na kung bumibigat ang pagdadala ng buhay. Tinandaan ni Kapatid na Minerva ang mga salita ng Diyos na itinuro ng Namamahala sa panahon ng pagsamba: “Lagi akong manghahawak sa aral ng Diyos anuman ang mangyari. Kapag may problema sa buhay at tila hindi ko na makakaya, ang gagawin ko ay luluhod ako at mananalangin sa Ama. Pupunta ako sa kapilya at ilalapit ko sa Kaniya ang lahat ng bumabagabag sa akin. Alam ko na sa ganitong paraan, lalong titibay ang aking pananampalataya.”

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.