Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Ang pagtawag sa
tunay na Iglesia

Dapat tiyakin ng sinumang tao na siya ay pinili, hinirang o tinawag ng Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo

Sinulat ni GREG F. NONATO

HINDI MATUTUTULAN o mapapasinungalingan na may tunay na Iglesia na ipinakikilala ang Biblia. Ang mga katangian ng Iglesiang ito ang dapat gamiting panukat upang matiyak natin kung alin ang tunay na Iglesia sa panahong ito. Matitiyak din ng bawa’t isa sa atin kung ang Iglesiang ating kinaaaniban ay ang tunay na Iglesia na ipinakikilala ng Bagong Tipan.

Ang mga kaanib sa Iglesia
Ano ang tinatawag na Iglesia at papaano ang tao nagiging kaanib dito? Sa Mateo 16:18, sinabi ng Panginoong Jesucristo na: “itatayo ko ang aking iglesia.” Upang maging kaanib sa tunay na Iglesia ay kailangang tawagin muna ng Diyos:

“At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Cristo, sapagka’t ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi.” (Col. 3:15 Magandang Balita Biblia)

Ang katawan na tinutukoy ay walang iba kundi ang Iglesia (Col. 1:18). Ang tao ay nagiging bahagi ng katawan o kaanib sa Iglesia kapag siya ay tinawag ng Diyos. Ano ang kahulugan ng tinawag kapag ipinatutungkol sa Iglesia? Papaano sila tinawag at ano ang dahilan ng pagtawag sa kanila? Ang pagtawag kapag ipinatutungkol sa Iglesia ay kasingkahulugan ng pinili o hinirang ng Diyos:

“Sapagka’t masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag: Kundi pinili ng Dios ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong; at pinili ng Dios ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas.” (I Cor. 1:26-27)

Sa pahayag na “masdan ninyo ang sa inyo’y pagkatawag, mga kapatid,” ang salitang pagkatawag ay ipinatutungkol ni Apostol Pablo sa mga naging kaanib sa Iglesia na kasingkahulugan ng pinili o hinirang ng Diyos. Kung gayon, ang Iglesia ay tumutukoy sa mga tao na tinawag, pinili o hinirang ng Diyos. Dapat tiyakin ng sinumang tao na siya ay pinili, hinirang o tinawag ng Diyos at ng Panginoong Jesucristo upang masiguro niya na siya ay bahagi ng katawan ni Cristo o kaanib sa Iglesia na ipinakikilala ng Bagong Tipan.

Ang pagtawag ng Diyos

Papaano malalaman ng tao na siya ay hinirang o tinawag ng Diyos? Mahalagang suriin natin ang proseso o paraan ng Diyos sa pagtawag o paghirang sa tao upang maging bahagi o kaanib ng tunay na Iglesia. Ganito ang sinabi ni Apostol Pablo:

“Sa kalagayang ito’y tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming evangelio, upang magkamit ng kaluwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo.” (II Tes. 2:14)

Ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ay tinawag ng Diyos sa pamamagitan ng pangangaral ng ebanghelyo. Pero sino ang nangaral sa kanila ng ebanghelyo kaya sila ibinilang na kaanib sa tunay na Iglesia? Sa II Corinto 5:20, ganito ang sinasabi:

“Kami nga’y mga sugo sa pangalan ni Cristo, na waring namamanhik ang Dios sa pamamagitan namin: kayo’y pinamamanhikan namin sa pangalan ni Cristo, na kayo’y makipagkasundo sa Dios.”

Sino ang kinasangkapan ng Diyos para mangaral ng ebanghelyo sa mga naging kaanib sa tunay na Iglesia? Ang mga sugo tulad ng mga apostol. Kaya sa pasimula ng ministeryo ni Jesus, naghalal muna siya ng mga apostol. Ang mga ito ay kaniyang isinugo upang ipangaral ang ebanghelyo (Mat. 10:2-5).

Kaya dapat tiyakin na sugo ng Diyos ang nangangaral sa Iglesiang kinabibilangan para mapatunayang ito ay tunay. Gayundin, ang mga sumampalataya sa pangangaral ng sugo ay dapat na bautismuhan (Mar. 16:15-16). Ang pinangaralan ng mga sugo kapag sila’y sumampalataya at nabautismuhan ang ibinibilang na bahagi ng katawan o kaanib sa tunay ng Iglesia:

“Tayong lahat, maging Judio o Griego, alipin man o malaya, ay binautismuhan sa iisang Espiritu upang maging isang katawan.  Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu.” (I Cor. 12:13 MB)

Sinumang tao na bagaman mayroong iglesiang kinaaniban ngunit hindi isinugo ng Diyos ang nangaral sa kaniya ay hindi kaanib sa tunay na Iglesia na ipinakikilala ng Bagong Tipan.

Ang layunin kaya tinawag

Bakit ang mga kaanib sa tunay na Iglesia ay kailangang tawagin ng Diyos? Ganito ang ating mababasa sa sulat ni Apostol Pablo:

“Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo’y makipag-isa sa kanyang Anak na si Jesu-Cristong ating Panginoon.” (I Cor. 1:9 MB)

Magkakaroon ng katuparan ang pakikipag-isa kay Cristo kapag ang tao ay tinawag ng Diyos na maging bahagi ng katawan o kaanib sa Iglesia. Ang pakikipag-isang ito kay Cristo ang kalooban at layunin ng Diyos upang makamtan ng tao ang mga pagpapalang espirituwal at italaga na maging anak ng Diyos:

“Magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesu-Cristo!  Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espirituwal dahil sa ating pakikipag-isa kay Cristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya.  Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo’y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Jesu-Cristo.  Iyan ang kanyang layunin at kalooban.” (Efe. 1:3-5 MB)

Alin ang mga pagpapalang espirituwal na matatamo ng tao na nakipag-isa kay Cristo sa paraang siya ay naging bahagi ng katawan ni Cristo o naging kaanib sa tunay na Iglesia? Ganito ang pahayag ni Apostol Pablo:

“Noong una’y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinusunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito at napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritung naghahari sa mga taong suwail. Dati, tayo’y kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya’t sa ating likas na kalagayan, kabilang sa mga kinapopootan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniukol niya sa atin. Tayo’y binuhay niya kay Cristo kahit noong tayo’y mga patay pa dahil sa ating pagsuway.  (Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang-loob). Dahil sa ating pagkikipag-isa kay Cristo Jesus, tayo’y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan.” (Efe. 2:1-6 MB)

Malinaw ang layunin ng Diyos kung bakit nais Niya na ang tao ay makipag-isa kay Cristo sa paraang maging bahagi ng katawan o kaanib sa tunay na Iglesia. Dati tayo’y mga patay na dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan, dati tayo ay kabilang sa mga taong kinapopootan ng Diyos, at dati tayo’y nasa ilalim ng prinsipe ng kasamaan. Dahil sa napakasaganang habag at napakadakilang pag-ibig ng Diyos, niloob Niya na tayo ay tawagin na maging sangkap ng katawan ni Cristo na siyang Iglesia Ni Cristo (Roma 16:16) upang tayo ay makipag-isa kay Cristo. Dahil sa pakikipag-isang ito kay Cristo, tayo ay binuhay ng Diyos noong tayo ay mga patay dahil sa kasalanan at tayo ay naligtas sa kaparusahan.

Ito ang kahalagahan ng Iglesia na itinatag ni Cristo na itinuturo ng Bagong Tipan. Ang Iglesia ay itinatag ni Cristo sa ikaliligtas ng mga tao.

Unang inilathala ang artikulong ito sa magasing Pasugo: God’s Message noong Pebrero 2015.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos