Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Ibigay ang puso sa Diyos

Pastoral Visit of the Executive Minister: Camarin, Caloocan City, Philippines
Mayo 24, 2019
Sinulat nina Desiree Valiente at Shayne Reyes

Hindi katulad ng tao na sa mukha o pisikal na kaanyuan tumitingin, ang Panginoong Diyos ay sa puso tumitingin. Kaya, ito ang hinihingi Niya sa mga lingkod Niya—ibigay nila sa Kaniya ang kanilang puso.

Ito ang binigyang-diin ng Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pinangasiwaan niyang pagsamba sa Lokal ng Camarin, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila North noong Mayo 24, 2019. Mula sa Biblia ay itinuro niya na utos ng Diyos na ibigay sa Kaniya ng Kaniyang mga lingkod ang kanilang puso. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagtahak sa Kaniyang mga daan o pagsunod sa Kaniyang mga kalooban.

Mababakas kay Kapatid na Rosario Manalo, 83 taong gulang at isang diakonesa, na ang kaniyang tunay na kaligayahan ay nasa pagsunod sa mga kalooban ng Diyos. Lagi siyang sabik at masaya kapag tumutupad ng kaniyang tungkulin. Kaya nang dumalaw sa kanilang lokal ang Namamahala, pahayag niya, “Alas-3:00 pa lang ng madaling araw ay naglalakad na ako at ang aking anak patungo sa kapilya.” Dahil sa katandaan ay hirap na siyang maglakad ngunit ang sabi niya, “Gumagawa ako ng paraan para makarating sa kapilya.”

Si Kapatid na Rosario, na mas kilala sa tawag na “Ka Chayong,” ay isa sa mga naunang kapatid sa Lokal ng Camarin. Ayon sa kaniya, noong nabubuhay pa ang Sugo ng Diyos sa mga huling araw, Kapatid na Felix Y. Manalo, ay tinawag na siya ng Diyos sa tungkulin sa Iglesia. Pagkalipas ng ilang taon, nanumpa naman siya bilang diakonesa. “June 23, 1964 noong ako ay nanumpa sa Lokal ng Riverside (ngayon ay F. Manalo, San Juan) bilang diakonesa. Awa ng Ama, hanggang ngayon ay patuloy pa rin akong nakatutupad ng aking tungkulin,” pahayag niya.

Gaya ng ibang mga kaanib ng Iglesia, dumaan din si Ka Chayong sa maraming pagsubok sa buhay. Ngunit sa maraming beses ay nahayag sa kaniya ang pagtulong ng Diyos. Kaya ang kaniyang paninindigan: “Kahit matanda na ako at nahihirapan nang maglakad ay gabi-gabi pa rin akong nagtutungo sa kapilya para magpanata. Gusto kong dito na ako abutan ng aking kamatayan sa paglilingkod sa Diyos sa loob ng Iglesia.”

Kaligayahan din ni Kapatid na Jennifer Agres ang pagtupad ng tungkulin. “Noong nabalitaan ko na mangangasiwa ang Kapatid na Eduardo Manalo sa aming lokal, bukod sa pagsama sa pagpapanata na isinagawa ng lokal ay nagkaroon din ako ng pansariling pagpapanata na sana ay hindi lamang ako makadalo sa pagsamba kundi makatupad pa bilang mang-aawit sa araw na iyon,” pahayag niya. Bagaman hirap siya sa kaniyang schedule, nakatupad siya ng kaniyang tungkulin sa pagsambang iyon.

Nagtatrabaho si Kapatid na Jennifer sa isang business processes outsourcing company (BPO). Pahayag niya, “Mahirap ang aking work schedule dahil hindi fixed ang oras ko sa pagpasok—pabagu-bago.” Gayunman, naninindigan siya na, “Hindi ako pumapayag na maging excuse ang sitwasyon sa trabaho para hindi ako makatupad ng tungkulin. Gagawa at gagawa ako ng paraan para makatupad sapagkat iyon ay utos ng Panginoong Diyos.”

Ayon kay Kapatid na Jennifer, lalong tumatag ang paninindigan niya nang mapakinggan niya ang pagtuturo ng Namamahala. “Sinariwa sa akin ngayon sa pamamagitan ng pagtuturo ng Kapatid na Eduardo Manalo na dapat ta­yong magtanggi ng ating sarili alang-alang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi iyon kalugihan sa atin,” pahayag niya. Bukod sa pagiging isang mang-aawit, siya ay maytungkulin sa Pagsamba Ng Kabataan at sa kapisanang KADIWA.

Kapag dumaranas ng matinding kalungkutan ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, nakasusumpong sila ng kaaliwan tuwing sila ay sumasamba sa Diyos. Kinikilala ni Kapatid na Jessa Habal na ang pagdalaw ng Namamahala sa kanilang lokal ay paraan ng Diyos para makasumpong siya ng kaaliwan. Ito ay sapagkat kamakailan lamang ay tinamaan ng ligaw na bala ang kaniyang anim na taong gulang na anak na siya nitong ikinamatay. Naaalaala ni Kapatid na Jessa na, “Gustung-gusto ng anak ko na makita nang personal ang Kapatid na Eduardo Manalo. Lagi kasi siyang nakikita ng anak ko sa mga picture sa Pasugo.”

Para sa sambahayan ni Kapatid na Jessa, ang pagdalaw ng Namamahala ay sagot ng Panginoong Diyos sa kanilang panalangin na sila ay palakasin pa Niya at bigyan pa ng ligaya. “Hindi man siya nakita nang personal ng anak kong pumanaw, masaya naman kami dahil na­kita ko at ng iba ko pang mga anak ang Kapatid na Eduardo Manalo. Nakita at narinig namin siyang magturo ng mga aral ng Diyos sa panahon ng pagsamba,” dagdag pa niya.

Sariwa pa sa alaala Kapatid na Jessa ang nangyari sa kaniyang anak. Ngunit siya at ang kaniyang sambahayan ay hindi nawawalan ng pag-asa sa buhay sapagkat sumasampalataya silang may Diyos na guma­gabay sa kanila. “Magpakatatag. Kumapit sa Ama—iyan ang nagpapalakas sa amin. Lagi kaming nananalangin sa Panginoong Diyos. Sa Kaniya namin inila­lagak ang aming pag-asa,” pahayag niya. Ito ang dahilan kaya hinubog na nilang mag-asawa ang kanilang mga anak sa kanilang murang edad sa pananalangin sa Diyos at pagtatalaga sa pagdalo sa mga pagsamba.

Hayag sa buhay ng mga mananampalatayang kaanib ng Iglesia na tunay ngang ibinibigay nila sa Diyos ang kanilang puso. Hindi sila pumapayag na sila ay mahadlangan ng anumang problema sa kanilang pagli­lingkod sa Panginoong Diyos. Bagkus, nakasusumpong sila ng kaligayahan sa pagsunod sa Kaniyang mga utos.

Kagaya ng laging itinuturo ng Namamahala, sumasampalataya sila na anuman ang kanilang maranasan, kakayanin nila iyon dahil ililigtas sila ng Diyos hangga’t namamalagi sila sa pagsunod sa Kaniyang mga utos. “Hindi ko itinuturing na kalugihan kung nagsasakripisyo ako alang-alang sa pagsunod sa Diyos, bagkus ay nagagalak pa ako sapagkat may inihahandang pagpapala ang Ama para sa atin,” pahayag ni Kapatid na Jennifer. Ang sabi naman ni Kapatid na Chayong, “Ang lakas ko, ang buhay ko—para sa pagsunod sa Ama. Inilalagak ko ang lahat sa ating Ama.”

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.