Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Iniibig ng Diyos ang nanunumbalik sa Kaniya

Banal na Hapunan: Pandacan, Maynila, Pilipinas
Pebrero 23, 2019
Isinulat ni Carmina Arce

DAHIL SA PAG-IBIG ng Panginoong Diyos sa mga lingkod Niya, ginagawa Niya ang lahat para sa ikabubuti nila. Tulad ng isang mapagmahal na magulang, dinidisiplina ng Diyos ang Kaniyang mga anak kung sila’y may nagawang mali o paglabag—hindi upang saktan lamang sila kundi upang sila’y ituwid at akayin sa pagbabagong-buhay. Ito ang nauunawaan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo.

“Kaya tayo nakararanas ng pagdidisiplina ng Diyos ay dahil sa iniibig Niya tayo at gusto Niyang ipaunawa sa atin na nagkasala tayo,” buong pananampalatayang pahayag ni Kapatid na Luzviminda Balingcongan, isang diakonesa.

Pahayag naman ni Kapatid na Eleazar Angeles Sr., 76 taong gulang na diakono, “Kailangan nating humingi ng kapatawaran sa Diyos dahil sa mga pagkukulang at pagkakasala natin sa Kaniya.”

Nauunawaan ng mga tunay na lingkod ng Diyos na kapag dinidisiplina Niya sila ay hindi sila dapat magdamdam. Manapa, ang tamang reaksiyon ay ang manumbalik at ipagpatuloy ang paglilingkod at pagsunod sa Kaniya. Ito ang paninindigan ni Kapatid na Janelyn Cayetano, guro sa Pagsamba Ng Kabataan (PNK), Pangulong KADIWA, at kalihim ng lokal. “Hindi tayo dapat tumigil sa mga pagsamba at pagtupad ng tungkulin dahil hindi natin makakaya kapag iniwan tayo ng Diyos,” sabi niya. Ganito rin ang pag-asa ni Kapatid na Julieta Victorio, 80, diakonesa at maytungkulin sa pananalapi. Aniya, “Nagkasala o nagkulang man tayo sa pagtupad ng tungkulin, kapag nanumbalik tayo nang totohanan sa Diyos at nagpakabanal, magpapatawad Siya.”

Buong pagsisikap na itinataguyod ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ang lubos na pagbabagong-buhay na inaasahan ng Diyos sa kanila. Sa gayon ay magiging dapat sila lalo na kapag tatanggap ng Banal na Hapunan bilang pag-aalaala sa hirap at kamatayan ng Panginoong Jesucristo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Buong pagtatalaga nilang pinaghahandaan ito upang maging karapat-dapat sa mga biyayang inilalaan ng Diyos.

Pinangasiwaan ng Kapatid na Eduardo V. Manalo, Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Banal na Hapunan sa Lokal ng Pandacan, Distrito Eklesiastiko ng Maynila noong Pebrero 23, 2019.

“Ang Banal na Hapunan ay isang maselan at tanging okasyon,” wika ni Kapatid na Eleazar, “kaya bukod sa pagpapanata ng lokal, nagpapanata kami sa Diyos sa aming tahanan.”

Ang isa sa mga natutuhan ni Kapatid na Julieta mula sa pagtuturo ng Namamahala ay: “Hindi dapat iwasan ang pagba-Banal na Hapunan dahil sa pagkakataong ito ay patatawarin tayo ng Diyos kung tunay nating pinagsisihan ang ating mga kasalanan.” Ibinahagi ni Kapatid na Janelyn na “sa panahon ng Banal na Hapunan, nakiusap, nagmakaawa, at nagsumamo ako sa Diyos na sa kabila ng aking mga kasalanan at pagkukulang ay muli Niya akong patawarin, tanggapin, at manatili ang pag-ibig Niya sa akin.”

The Iglesia Ni Cristo in 2019: Faith in action (A Year in Review)

Upang makapanumbalik sa Diyos at maranasan ang pag-ibig Niya, tinutupad ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ang totohanang pagbabagong-buhay. “Napakalaki ng naging pagbabago sa buhay ko magmula nang ako’y maging Iglesia Ni Cristo. Ang priority ko na ay ang Iglesia. Umiiwas na ako sa kaway ng kasalanan at hindi ko na ginagawa ang mga tradisyon sa kinagisnang relihiyon,” paglalahad ni Kapatid na Julieta. Nabautismuhan siya sa Iglesia Ni Cristo noong 1957.

Nauunawaan ng mga lingkod ng Diyos ang kahalagahan ng pagtanggap at pagtupad ng tungkulin sa Iglesia upang malayo sila sa kasamaan. Para kay Kapatid na Eleazar, “Kapag talî sa tungkulin, hindi mawawalay sa tamang landas na ikaliligtas.” Ganito rin ang pananampalataya ni Kapatid na Janelyn. “Ginagawa kong abalá ang sarili ko sa pagtupad ng tungkulin upang walang pagkakataong pumasok ang kasalanan,” sabi niya. “Ginugugol ko ang panahon ko sa pagdadalaw ng mga nasasakupan para palakasin sila sa pananampalataya, hikayatin silang tumanggap din ng tungkulin, at dumalo sa mga aktibidad ng Iglesia.”

Sa Banal na Hapunan na pinangasiwaan ng Kapatid na Eduardo Manalo, itinuro nila na hinahanap ng Diyos sa mga nanunumbalik sa Kaniya ang buong pusong pagsamba sa Kaniya at ang pagpapahalaga sa kanilang mga tungkulin.

Binanggit ni Kapatid na Eleazar na “kapag may conflict sa schedule ko, ang priority ko ay ang pagtupad ng tungkulin. Ipino-postpone ko ang mga personal commitments ko sa ibang bagay at hindi ko ipinagpapalit ang pagtupad ng tungkulin.” Isinalaysay ni Kapatid na Luzviminda na “tumutupad pa rin ako ng tungkulin kahit nahihirapan dahil sa side effects ng chemotherapy. Hindi ko inaalintana ang mga nararamdaman kong sakit at mga problema.” Ayon naman kay Kapatid na Janelyn, “Masaya ako sa kasalukuyan kong hanapbuhay dahil hindi ito nakahahadlang sa pagtupad ko ng gampanin ko sa Iglesia. Maaga pa lang ay naroon na ako sa kapilya para makipagkaisa sa lahat ng bahagi ng pagsamba.”

Napakahalaga ng pagsunod sa mga utos ng Diyos upang makapanumbalik sa Kaniya, kaya pinahahalagahan ng mga kaanib ng Iglesia ang mga pagtuturo ng Pamamahala. Ayon kay Kapatid na Eleazar, “Ang itinuturo ng Tagapamahalang Pangkalahatan ay ang mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, kaya dapat nating sundin. Dapat nating pagtalagahan ang mga bagay na nakalulugod sa Diyos tulad ng pagsamba, paghahandog, at pagbubunga. Kung hindi tayo susunod, hindi tayo nagpapasakop sa Diyos.” Sinabi naman ni Kapatid na Julieta na, “Lahat ng itinuro sa Iglesia sa panahon ng Sugo, iyon pa rin hanggang ngayon ang itinuturo ng Kapatid na Eduardo Manalo. Hindi nabago ang mga aral.”

Gaya ng itinuro ng Kapatid na Eduardo Manalo, ang Diyos ay matiyaga, maawain, at puno ng pag-ibig sa lingkod Niyang umiiwas sa mga pagkakasala at nanunumbalik sa Kaniya.

Tandang-tanda pa ni Kapatid na Luzviminda ang mga karanasan niya nang magkaroon siya ng leukemia. “Sa kabila nito, tiniis ko ang maraming hirap at sakit. Lagi akong nanalangin sa Diyos upang humingi ng kapatawaran sa Kaniya at umasa sa magagawa Niya. Pinagaling Niya ako. Binigyan Niya ako ng pagkakataong mabuhay pa at makapagbagong-buhay. Ngayon ay five years na akong cancer-free. Nang tumanggap na ako ng tungkuling pagka-diakonesa, binigyan Niya rin ako ng marami at sunud-sunod na mga biyaya.” Pagbabalik-tanaw ni Kapatid na Janelyn, “Patuloy Niya akong pinagtitiwalaan sa maraming kaloob na mga tungkulin. Sinisikap kong suklian ng katapatan ang lahat ng mga biyaya Niya.”

Kapag ang mga tunay na lingkod ng Diyos ay nagsisi at kinilala ang nagawa nilang pagkakasala, gaya ng alibughang anak na nanumbalik sa kaniyang ama, at buong sikap silang sumusunod sa mga kalooban ng Diyos, lagi Siyang nakahandang sila’y patawarin, muling tanggapin, at ibigin.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.