Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Katuparan ng mga
pangako ng Diyos

LIVE STREAMING WORSHIP SERVICE:
TEMPLO CENTRAL, QUEZON CITY, PHILIPPINES
OKTUBRE 3, 2020

INAKALA NG IBA na sa pagpanaw ng Sugo ng Diyos sa mga huling araw, ang Kapatid na Felix Y. Manalo, ay babagsak na at tuluyang maglalaho ang Iglesia Ni Cristo. Kabaligtaran nito ang nangyari dahil patuloy pang lumago at tumatag ang Iglesia sa panahon ng sumunod na Namamahala at magpahanggang sa ngayon sa ilalim ng pangunguna ng kasalukuyang Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo. Hindi nahadlangan sa pagsulong at pagtatagumpay ang Iglesia sa lahat ng gawain nito.

Ayon sa Biblia, hindi kailanman aabandonahin o pababayaan ng Panginoong Diyos ang Kaniyang bayan sa mga huling araw na ito (Awit 94:14; Isa. 41:9-10). Tinupad Niya at patuloy pang tinutupad ang Kaniyang mga pangako sa Sugo at sa kabuuan ng Iglesia. Ito ang itinuro ng Kapatid na Eduardo Manalo sa pagsambang kanilang pinangasiwaan sa Lokal ng Templo Central, Distrito Eklesiastiko ng Central noong Oktubre 3, 2020. Ang pagsamba ay nasaksihan sa pamamagitan ng live streaming ng mga kapatid mula sa iba’t ibang dako, pangunahin na ang nasa 12 lokal sa Pilipinas na nagdiriwang ng anibersaryo ng kanilang pagkakatatag—50 taon at higit pa.

Tulad ng binigyang-diin ng Namamahala, namamalaging matatag ang mga tunay na kaanib ng Iglesia anuman ang sitwasyon sapagkat nararanasan nila sa kanilang buhay ang katuparan ng mga pangako ng Diyos. Kaugnay nito, narito ang naging karanasan ng mga kapatid mula sa ilang lokal na natatag sa panahon pa ng Sugo:


POSITIBO
Sinulat ni Danica Castro | Malabon City, Philippines

“Agosto 7, 2020 nang pumanaw ang aking ama. Batay sa death certificate, ang dahilan ay heart attack ngunit siya rin ay isang suspected Covid-19 case,” pahayag ni Kapatid na Prince Anthony Licudo, guro at pangulo ng lupon sa Pagsamba ng Kabataan sa Lokal ng Tinajeros, Distrito Eklesiastiko ng CAMANAVA.

Hindi mailarawan ni Kapatid na Prince ang naramdaman nilang mag-anak dahil sa nangyari sa kanilang ama.  Nakadagdag pa sa kanilang lungkot ang mga sumunod na nangyari. “Kinabukasan matapos pumanaw ang aking ama, nilagnat ako, nawalan ng pang-amoy, at kinakapos ng hininga. Dahil hindi nawala ang lagnat ko ng ilang araw, nagpasiya kami ng aking ina na magpa-swab test at ako naman ay nagpa-check-up na rin. Nakitaan ako ng sintomas ng pneumonia kaya nagpa-admit ako sa ospital. Doon ko nalaman na positibo ako sa Covid-19.”

Ayon kay Kapatid na Prince, hindi iyon ang unang pagkakataong nakaranas ng mabigat na pagsubok ang kanilang pamilya. “Taong 2017 hanggang 2018, nagkaroon ng mabigat na karamdaman ang aking ina—Stage 3 breast cancer.” Gayunman, hindi sila nawalan ng pag-asa. Natuto sila mula sa mga pagtuturo ng Pamamahala kung papaano hinaharap ang anumang suliranin sa buhay. Pahayag niya, “Natural sa tao ang malungkot. Ngunit ang masama, malungkot ka na nga ay inilalayo mo pa ang sarili mo sa Panginoong Diyos. Kaya sa kabila ng lahat, hindi namin inilayo ang aming loob sa Diyos. Hindi namin Siya sinisi sa mga nangyari.”

Ayon kay Kapatid na Prince, bagaman mabigat na suliranin ang pagkakasakit noon ng kaniyang ina, gayunman bilang mga kaanib ng Iglesia ay naranasan naman nila ang paglingap ng Panginoong Diyos. “Sa kasalukuyan ay 68 taong gulang na ang aking ina at, sa tulong at awa ng Diyos, siya ay cancer survivor,” pahayag niya.

Kaya, sa pagpanaw man ng ama ni Kapatid na Prince at ng kaniyang pagkakasakit, namamalaging matibay ang pananalig ng kanilang pamilya na patuloy silang tutulungan ng Panginoong Diyos. Pahayag niya, “Gaya ng itinuro ng Namamahala, nangako ang Diyos na hindi Niya pababayaan ang Iglesia. Sinasampalatayanan namin na ang pangakong iyon ay tagos hanggang sa bawat pamilya at indibidwal na kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo.”

Sa awa at tulong ng Diyos, gumaling si Kapatid na Prince sa kaniyang karamdaman. Nawalan man sila ng mahal sa buhay, positibo pa rin ang pananaw ng kanilang buong sambahayan. Pahayag ni Kapatid na Prince, “Napakabuti ng Diyos. Pinagpahinga man Niya ang aking ama, natapos naman niya ang kaniyang takbuhin. Pumanaw siyang nasa kahalalan at sa karapatan bilang isa sa mga pangulong diakono sa lokal.”

Dumaan man sa mabibigat na sitwasyon ang kanilang pamilya, nahayag naman sa kanila ang pagtulong ng Diyos. Bunga ng pananalig sa Diyos, buong pusong ipinahayag ni Kapatid na Prince ang pangako ng kanilang sambahayan na, “Bilang mga maytungkulin sa loob ng Iglesia, magpapatuloy kami sa kasiglahan, kaisa ng Pamamahala sa lahat ng mga gawaing kanilang inilulunsad. Tutuparin namin ang aming tungkulin. Iingatan namin ang aming kahalalan hanggang sa araw ng Panginoon.”


PIRMI
Sinulat ni Charmane John Lazaga | Batac City, Ilocos Norte 

“Idi tawen 2014, dakami ket napalaus ti ladingit mi idi naamuan mi nga adda ti sagubanit ti puso ti kaiyan anak nga anak mi a lalaki. Kuna ti doktor, haan nga agpaut ti biag ti anak mi,” kuna ni kabsat a Dennis Llanes.

Usto a napalalo ti sennaay iti maysa a nagannak no adda sagubanit ti anak na,ag lalo no daytoy ket makapatay. Daytoy ti narikna ni Kabsat a Dennis Llanes ken ti kaingungot na. Kas nagannak, inaramid da amin para kadagiti annak da. No sabali ti adda yanti sitwasyon, mabalin a panunuten ken ikagumaan laeng a maagasan ti anak. Ngem kas miembro ti Iglesia Ni Cristo, impaneknek ni Kabsat a Dennis a haan na a baybay-an ti panagserbi. “Ingkagumaan na a tinungpal mi iti rebbengen mi iti Iglesia,” kuna na.

Ni Kabsat a Dennis ket maysa a pangulong diakono, ken ti asawa na ket maysa a diakonesa ken maysa a pananalapi, ken dagiti annak da a babbai ket kumakanta iti Lokal ti Marcos, Distrito Eklesiastiko ti Batac City, Ilocos Norte. “Nakapatpateg para kadakami ti rebbengen ti Iglesia, napatpateg pay ngem ti biag mi, ngamin ti panagtungpal ket sapsapulen ni Apo Dios kadatayo,” kuna na. Daytoy ti rason no apay a ti sibubukel a pamilya na ket haan a matubeng ti panagtungpal ti rebbengen aniaman ti masaranget da iti daytoy a biag. Innayon na, “Ti Diyos ti akin iggem ti biag tayo. Isunga, lalo kami nga nagkapinget nga immasideg kanyana idi nagsakit ti anak mi. Nagpanata kami iti kapilya a sapay kuma ta makadwa mi pay ti anak mi uray agapaman laeng.”

Ti asi ti Apo, nakadwa da paylang ti anak da Kabsat a Dennis ken ti asawa na iti sumagmamano a panawen a haan da nga ekspektaren. Nakadwa da paylang ti anak da iti nasurok a maysa a tawen ken naidaton iti panawen ti gimong sakbay nga paginanaen ida ni Apo Diyos. Kuna ni Kabsat a Dennis, “Agyamyaman kami ti Apo ngamin haan nakami a binaybay-an. Kinadwa-an na kami idi nagpasar kami ti pannubok isunga nalasatan mi babaen ti pammati mi.”

Numan pay nagladingit ken nasaktan da, haan a naigugo ti ladingit ni Kabsat a Dennis ken ti pamilya na, ngamin napalaos ti pammati da kenni Apo Diyos. Ti nagpasaran da ket lallalo a nangisuron kadakuada nga agtalinaed da iti pammati, kaya da sarangten ti aniaman a pannubok. Kuna na, “Agtalinaed kami iti pagrebbengan mi tapno agkikita kamin to manen ti nasantuan a daga. Inggana a kaya mi ti agtungpal kadagiti rebbengen mi. Makimaymaysa kami kadagiti aktibidad ti Iglesia ken dagiti gawain iti Agaywan Pansapasap.”

[“NOONG 2014, labis kaming napighati nang nalaman naming may sakit sa puso ang aming kapapanganak na anak na lalake. Ayon sa doktor, ilang buwan lamang diumano ang itatagal ng buhay niya,” pahayag ni Kapatid na Dennis Llanes.

Tunay ngang matinding kalungkutan ang dulot sa isang magulang ng pagkakasakit ng kaniyang anak, lalo na kung ang sakit ay nakamamatay. Ganito ang naramdaman nina Kapatid na Dennis Llanes at kaniyang asawa. Bilang magulang, sinikap nilang gawin ang lahat para sa kanilang anak. Kung iba ang nasa kanilang kalagayan, maaaring ang tanging aalalahanin at pagsisikapan na lamang nilang gawin ay ang mabigyang-lunas ang karamdaman ng kanilang mahal na anak. Ngunit bilang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, may tiniyak sina Kapatid na Dennis na hindi nila mapababayaan. “Sinikap pa rin naming tuparin ang aming mga tungkulin sa Iglesia,” pahayag niya.

Si Kapatid na Dennis ay isang pangulong diakono, ang kaniyang asawa ay isang diakonesa at maytungkulin sa pananalapi, at ang kanilang mga anak na babae ay mga mang-aawit sa Lokal ng Marcos, Distrito Eklesiastiko ng Batac City, Ilocos Norte. “Napakahalaga po para sa amin ng aming tungkulin sa Iglesia, higit pa sa aming buhay, dahil ang pagtupad nito ay hinahanap sa atin ng Panginoong Diyos,” pahayag niya. Ito ang dahilan kaya ang kaniyang buong sambahayan ay hindi napahahadlang sa pagtupad ng tungkulin anuman ang kanilang maranasan. Dagdag pa niya, “Ang Diyos ang may hawak ng buhay natin. Kaya, lalo kaming nagsikap na mapalapit sa Kaniya nang magkasakit ang aming anak. Nagpanata kami sa kapilya na sana’y makasama pa namin ang aming anak kahit sandali lamang.”

Sa awa ng Diyos, tumagal nang higit sa inaasahan ang buhay ng anak nina Kapatid na Dennis at ng kaniyang asawa. Nakasama pa nila ang kanilang anak nang mahigit sa isang taon at naihandog ito sa panahon ng pagsamba bago tuluyang pinapagpahinga ng Diyos. Pahayag ni Kapatid na Dennis, “Nagpapasalamat kami sa Panginoong Diyos dahil hindi Niya kami pinabayaan. Sinamahan Niya kami sa naranasan naming pagsubok kaya nalampasan namin iyon taglay ang aming pananampalataya.”

Bagaman nahapis at nasaktan, hindi nalugmok sa lungkot si Kapatid na Dennis at ang kaniyang pamilya dahil pirmi ang kanilang pananampalataya sa Panginoong Diyos. Ang kanilang naging karanasan ay lalong nagturo sa kanila na kapag namalagi silang nagtitiwala sa Panginoong Diyos, kakayanin nila gaano man kabigat ang pagsubok sa buhay. Pahayag niya, “Pagtatalagahan namin ang aming mga tungkulin upang makatiyak na magkakasama kami sa Bayang Banal. Hangga’t kaya namin ay tutupad kami ng aming mga tungkulin. Makikipagkaisa kami sa mga aktibidad ng Iglesia at sa mga gawaing inilulunsad ng ating Tagapamahalang Pangkalahatan.”]


PANATAG
Sinulat ni Jane Moraca | Cebu, Philippines

“Sa pag-igo sa Bagyong Yolanda, miadto akong bana sa simbahan aron masiguro nga maayo ang kahimtang niini,” paghinumdom ni Igsoon Lorelie Taneo.

Lab-as pa sa iyang hunahuna ang nahitabo kaniadto. Ingon niya, “Kusog kaayo ang bagyo. Tumba ang mga balay sa palibot sa among balay. Gilupad usab sa hangin ilang mga atop. Mao nga, nabalaka kaayo akong mga anak mahitugod sa ilang amahan nga anaa kaniadto sa simbahan. Apan, gipasabot gayod nako kanila nga dili sila angay mabalaka mahitungod sa ilang amahan tungod kay anaa siya sa sulod sa simbahan.”

Pila ka gutlo human gisulti ni Igsoon Lorelie maong mga pulong, usa ka kusog nga buto ang nadungog sa gawas sa ilang balay—gikan sa direksyon sa simbahan.

Gisulti ni Igsoon Lorelie, “Kaniadtong adunay nibuto nga kusog, aduna diay usa ka yero nga gilupad sa hangin ug naigo sa gate sa simbahan. Niadtong hitaboa, pagawas pa sa gate akong bana busa wala siya maigo sa yero.” Hingpit nga nagtuo si Igsoon Jessie nga wala siya gibiyaan sa Dios niadtong orasa.

Si Igsoon Lorelie ug iyang bana nga si Igsoon Jessie mga aktibo nga maykatungdanan sa Lokal sa Gaway-gaway, Distrito Eklesiastiko sa Bogo City, Cebu. Sumala kanila, isip miyembro sa Iglesia, nasulayan na nila ang Dios.

“Nasakit kaniadto ang among bata. Gamay pa siya kaniadto. Gikombulsiyon siya ug ayaw gayud niya magkaon. Wala pa gayud mi kwarta, ”ingon ni Igsoon Lorelie. Apan, imbis nga moduol dayon sa ubang tawo aron mangayo ug tabang, ang sulti niya, “Giuna gayod namo ang pag-adto sa simbahan aron mag-ampo sa Dios.” Pag-abot nila sa ospital, nakahilak sila tungod sa kalipay niadtong nadungog nila ang giingon sa doktor: wala kunoy sakit ang ilang anak. “Nagtabang gayod ang Ginoong Dios,” hingpit nga gituohan ni Igsoon Lorelie.

Dili lamang kana ang pagsulay nga miabut sa ilang kinabuhi. Ingon niya, “Si Jessie nawala usab sa iyang trabaho kaniadto tungod kay ang kompanya nga iyang gitrabahuhan nagsira.” Wala sila kabalo kon diin sila magkuha gamiton alang sa ilang mga panginahanglan.

Apan, nagbuhat ang Ginoong Dios ug paagi aron modagayday ang grasya sa ilang pamilya. Nakadawat sila gikan sa kompanya, nga gitrabahuhan kaniadto ni Igsoon Jessie, ug usa ka kantidad nga gigamit nila sa pagsugod ug usa ka piggery.

Tungod sa mga milagro nga gihimo sa Dios sa ilang kinabuhi, si Igsoon Lorelie ug ang iyang pamilya lig-on ang pagtuo sa mahimo sa Dios alang kanila. Mao nga, sa niadtong bagyong Yolanda, wala nabalaka si Igsoon Loreliesa iyang bana. Hingpit ang iyang pagtuo nga maluwas ang iyang bana ug mao gayud kini ang nahinabo kaniadto.

Nagtuo si Igsoon Lorelie ug ang iyang pamilya nga sa tabang ug kalooy sa Dios makaya nila bisan unsa pa ang ilang masagubang. Karon, si Igsoon Lorelie usa ka mang-aawit ug maykatungdanan sa pananalapi, ug ang iyang bana usa pangulong diakono sa lokal. Saad ni Igsoon Lorelie, “Hangtud nga ako adunay kinabuhi ug kusog, magpadayon ako sa pag-alagad sa Ginoong Dios ug panatag nga magtuman sa akong gisumpaang katungdanan.”

[“Noong rumagasa ang Bagyong Yolanda, nagtungo sa kapilya ang aking asawa upang tiyaking maayos ang kalagayan ng kapilya,” pag-aalaala ni Kapatid na Lorelie Taneo.

Sariwa pa sa kaniyang isipan ang mga naganap noon. Aniya, “Napakalakas talaga ng bagyo. Nagtumbahan na ang mga bahay sa paligid ng aming tahanan. Nilipad na rin ng hangin ang kanilang mga bubong. Kaya, alalang-alala ang aking mga anak para sa kanilang ama na noo’y nasa kapilya. Ngunit, ipinagdiinan ko sa kanila, na huwag silang mag-alala tungkol sa kanilang tatay dahil nasa loob naman siya ng kapilya.”

Ilang sandali matapos sabihin ni Kapatid na Lorelie ang mga salitang iyon, may lumagapak na malakas sa labas ng kanilang bahay—mula sa direksiyon ng kapilya.

Paglalahad ni Kapatid na Lorelie, “Nang may lumagapak na malakas noon, mayroon palang yerong nilipad ng hangin at tumama sa gate ng kapilya. Nang mangyari iyon, papalabas pa lamang sa gate ang aking asawa kaya hindi siya tinamaan ng yero.” Buo ang pananalig ni Kapatid na Jessie na sa pagkakataong iyon ay hindi talaga siya pinabayaan ng Diyos.

Si Kapatid na Lorelie at ang kaniyang asawa na si Kapatid na Jessie ay masisiglang maytungkulin sa Lokal ng Gaway-gaway, Distrito Eklesiastiko ng Bogo City, Cebu. Ayon sa kanila, bilang mga kaanib ng Iglesia, subok na nila ang Diyos.

“Nagkasakit noon ang isa naming anak. Sanggol pa lang siya noon. Kinombulsiyon siya at ayaw niya talagang kumain. Nagkataon pang wala kaming sapat na panggugol noon,” pahayag ni Kapatid na Lorelie. Gayunman, sa halip na dumulog kaagad sa ibang tao upang humingi ng tulong, ang sabi niya, “Inuna talaga namin ang pagpunta sa kapilya upang manalangin sa Diyos.” Pagdating nila sa ospital, napaiyak sila sa tuwa nang marinig nila ang sabi ng doktor: wala raw karamdaman ang kanilang anak. “Talagang tumulong ang Panginoong Diyos,” buong pananampalatayang pahayag ni Kapatid na Lorelie.

Hindi lamang iyon ang pagsubok na dumating sa kanilang buhay. Aniya, “Nawalan din minsan ng hanapbuhay si Jessie dahil nagsara ang kumpanyang pinagtatrabahuhan niya.” Hindi nila alam kung saan sila kukuha ng panustos sa kanilang mga pangangailangan.

Ngunit, gumawa ang Panginoong Diyos ng paraan upang dumaloy sa pamilya nila ang biyaya. Nakatanggap sila mula sa kumpanyang dating pinapasukan ni Kapatid na Jessie ng isang halaga na nagamit nila sa pagsisimula ng isang piggery.

Dahil sa mga himala ng Diyos sa kanilang buhay, lalong tumibay ang pananalig ni Kapatid na Lorelie at ng kaniyang pamilya sa magagawa ng Diyos para sa kanila. Kaya, noong bagyong Yolanda, hindi nadaig ng pag-aalala si Kapatid na Lorelie para sa kaniyang asawa. Buo ang kaniyang pananalig na ligtas ang kaniyang asawa at iyon nga ang naganap noon.

Sumasampalataya si Kapatid na Lorelie at ang kaniyang pamilya na sa tulong at awa ng Diyos ay makakaya nila anuman ang masasagupa pa nila. Sa kasalukuyan, si Kapatid na Lorelie ay mang-aawit at maytungkulin sa pananalapi, at ang kaniyang asawa ay isang pangulong diakono sa lokal. Pangako ni Kapatid na Lorelie, “Habang ako ay may buhay at lakas, patuloy akong maglilingkod sa Panginoong Diyos at panatag na tutupad ng aking sinumpaang tungkulin.”]

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram