Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Lubos na pagtitiwala sa Diyos

Pastoral Visit of the Executive Minister: Pasay, Metro Manila, Philippines
October 5, 2019
By Cypruss Beo and Eryka Rose Raton

NATURAL NA REAKSIYON ng tao ang malungkot at manghina kapag nahaharap sa mabibigat na pagsubok o matitinding suliranin sa buhay. Ang iba naman ay tuluyang pinapanawan ng pag-asa, lalo na kapag nabigo sila sa inaaasahan nilang makatutulong sa kanila. Hindi ito dapat mangyari sa mga lingkod ng Diyos. Kaya ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay tinuturuan na positibo nilang harapin ang  mga pagsubok at problema.

“Dapat tayong magalak sa kabila ng mga pagsubok. Kung may mga tao na kapag dumaraan sa pagsubok ay nawawalan ng pag-asa at kung minsan ay sinisisi pa ang Diyos dahil sa hirap na kanilang nararanasan, tayong mga Iglesia Ni Cristo ay dapat na maging masaya kapag dumaraan sa mga pagsubok sapagkat maaasahan natin ang tulong ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Jesucristo sa gayong mga sitwasyon.”

Ito ay muling napagtibay sa puso’t isip ni Kapatid na Marites Ragos sa narinig niyang pagtuturo ng Kapatid na Eduardo V. Manalo, Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, sa pagsamba na kaniyang pinangasiwaan sa Lokal ng Pasay noong Oktubre 5, 2019.

Si Kapatid na Marites ay mang-aawit, kalihim ng kapisanang Buklod, at maytungkulin sa pananalapi sa lokal. Hindi niya malilimutan ang kaniyang naranasang pagsubok na nagdulot sa kaniya ng labis na ligalig o stress. “Isinugod ako sa ospital. Noong mga panahon na iyon, akala ko’y mamamatay na ako,” paglalahad niya.  

Matinding pagsubok din ang pinagdaanan ng pamilya ni Kapatid na Emily Arangorin, isang diakonesa, noong malapit nang mailit ang lupa at bahay na tinitirhan ng kaniyang mga kapatid at magulang dahil sa kakapusang pinansiyal. “Lahat ng inakala naming makatutulong sa amin ay walang naitulong sa amin. Imbes na unawain nila kami at bigyan ng lakas ng loob ay inupatan at inusig pa nila ang aming pagka-Iglesia Ni Cristo,” pahayag niya.

Sa harap ng mga tiisin na naranasan, pinanaligan nina Kapatid na Marites at Emily ang laging itinuturo ng Kapatid na Eduardo Manalo—ang kailangan ng mga kaanib ay manalangin silang may kumpiyansa at buong tiyaga sapagkat ang lahat ng pagsubok ay malalampasan sa tulong ng ating Panginoong Diyos at ng Panginoong Jesucristo. Ang Diyos ang magbibigay ng proteksiyon at Siyang magliligtas sa kanila sa mga pagsubok na kanilang nararanasan.

“Mataimtim at tuloy-tuloy akong nanalangin noon sa Diyos na kung maaari ay pagalingin ako sa aking karamdaman. Lubos akong nanalig at nagtiwala sa ating Panginoong Diyos kung kaya ako ay tuluyang gumaling. Hanggang ngayon ay patuloy kong iniuukol ang aking buhay at lakas sa pagtupad ng aking mga pananagutan sa Kaniya,” pahayag ni Kapatid na Marites.

Ayon naman kay Kapatid na Emily, sinagot ng Diyos ang mga panalangin ng kaniyang pamilya. Nalunasan ang kanilang suliranin sa kanilang bahay at lupa. Pahayag niya, “Napakabisa talaga ng mataimtim na panalangin. Walang imposible sa ating Panginoong Diyos sapagkat ang lahat ng suliranin ay kaya Niyang lutasin. Bagaman dumating ang matitinding pagsubok sa amin, subalit naging mga karanasan na lamang ang mga nangyari dahil sa ginawang pagtulong ng Panginoon.”

Tunay na sa buhay na ito, ang lubos na pananalig at pagtitiwala sa magagawa ng Diyos ang siyang kailangan upang makalampas sa lahat ng pagsubok at pag-uusig. Kaya anuman ang sitwasyon, ang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay lalong magtatalaga sa kanilang paglilingkod sa Diyos. Napatunayan ni Kapatid na Keith Hernandez, isang mang-aawit ang bisa nito sa buhay niya. Noong siya ay graduating na ay nahirapan siya sa kaniyang sitwasyon at pagdadala ng tungkulin dahil sa bigat ng kaniyang load sa paaralan, kasabay pa ang kaniyang thesis at on-the-job training. Gayunman ay hindi sumagi sa kaniyang isipan na iwan muna ang kaniyang tungkulin. Panalangin sa Diyos ang kaniyang naging solusyon. Pahayag niya, “Gabi-gabi akong nanalangin pagkagaling ko sa paaralan. Hiniling ko na ipagkaloob Niya sa akin ang lakas na aking kailangan para huwag kong mabitiwan ang aking tungkulin.” Sa tulong at awa ng Diyos ay nakapagtapos si Kapatid na Keith at hanggang ngayon ay patuloy niyang naitataguyod ang kaniyang tungkulin.

Para sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, ang pagtatalaga sa paglilingkod sa Diyos, pagsunod sa Kaniyang mga kalooban, at pagtupad ng tungkuling itiniwala Niya sa kanila ay hindi kailanman isang kalugihan. Manapa, ang mga ito ang nagpapatibay ng kanilang pag-asa na mapasakanila ang pag-iingat, patnubay, at pagpapala ng Panginoong Diyos at, higit sa lahat, ay matamo ang pangakong kaligtasan.

Bilang pagtugon sa panawagan ng Tagapamahalang Pangkalahatan na lalong paigtingin ang mga paglilingkod sa Diyos, ipinangako ng mga kapatid sa Lokal ng Pasay na patuloy silang lubos na makikipagkaisa sa Pamamahala. Pahayag ni Kapatid na George Balandra, pangulong diakono, “Kami ay patuloy na makikipagkaisa sa lahat ng aktbidad na inilulunsad ng Pamamahala. Lalo na ngayon na pinaigting ang gawaing pagpapalaganap, magsisikap kami na mapatunayan sa Diyos at sa Pamamahala ang ganap na pakikipagkaisa namin at nang sa gayon ay maraming tao ang maligtas sa Araw ng Paghuhukom. Habang ako ay may buhay at lakas, gagampanan ko ang aking tungkulin. Hindi ako tatalikod at hindi ako magtataksil sa Pamamahala. Lalo kong paglilingkuran ang ating Panginoong Diyos.”

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.