Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Mamuhay bilang mature na Cristiano

Pastoral Visit of the Executive Minister: San Fernando, Pampanga, Philippines
October 11, 2019
By Danica Patt Guevarra and Kate Palomo

HUNYO 1919—halos limang taon matapos sumiklab ang Unang Digmaang Pandaigdig at marehistro ang Iglesia Ni Cristo sa pamahalaan sa Pilipinas—nang unang mangaral ang Sugo ng Diyos sa mga huling araw, Kapatid na Felix Y. Manalo, sa lalawigan ng Pampanga. Sa kaniyang pangunguna, nagsimula ang pagsasagawa ng mga pagsamba sa lalawigang ito sa Central Luzon noong Oktubre 12, 1919 na idinaos sa tahanan ni Kapatid na Canuto Bundalianna. Ang mga kaanib ng Iglesia sa Pampanga ay dumaan sa matitinding pagsubok na lalong nagpatibay ng kanilang pananampalataya.

Ang isa sa kanila ay si Kapatid na Alfredo Belleza, 94, naging mang-aawit noong nabubuhay pa ang Sugo. Pahayag niya, “Maraming ligalig ang aming naranasan. Marami ang pagsubok na dumating sa aming buhay. Kahit ang mga kamag-anak ko, umusig sa Iglesia.” May mga pagkakataon pa aniya na sa panahon ng kanilang pagsamba ay binabato sila ng mga mang-uusig. Naranasan din nila ang hirap ng buhay noong Ikalawang Digmaang Pandaigdig.

Mamuhay bilang 'mature na Cristiano'

Sa kabila nito, hindi tumigil si Kapatid na Alfredo at ang iba pang mga kaanib noon sa Iglesia sa kanilang mga paglilingkod sa Diyos. Maliwanag pa sa kaniyang isip kung paano iminulat ng Sugo ang Iglesia sa panghahawak at pagsunod sa mga aral ng Diyos. Kaya, bilang kaanib ng Iglesia, sa halip na lumayo sa Diyos sa panahon ng mga pagsubok, lalo siyang nagtiwala sa Kaniya. Buong pananampalatayang ipinahayag niya, “Ako’y Iglesia Ni Cristo. Sa awa ng Diyos, di Niya ako pinabayaan.”

Ganito rin ang uri ng paninindigang naisalin sa kasalukuyang henerasyon ng mga kaanib ng Iglesia sa Pampanga. Ang isang halimbawa ay si Kapatid na Kimell Antonio, 16, pangulong Binhi sa lokal at isang organista. “Kapag may problema, sa halip na malungkot ako, pupunta ako sa kapilya at mananalangin sa Diyos. Sa Kaniya ko sasabihin ang lahat ng aking pangangailangan. Masigla akong tutupad ng aking tungkulin kahit sa panahong mayroon akong pagsubok na nararanasan,” pahayag niya.

Mamuhay bilang 'mature na Cristiano'

Ganito kung manindigan ang mga kaanib ng Iglesia dahil lubos nilang nauunawaan ang mga aral ng Diyos na itinuro ng Sugo at patuloy na itinataguyod ng Pamamahala sa Iglesia Ni Cristo.

Noong Oktubre 11, 2019, nangasiwa ang Tagapamahalang Pangkalahatan, Kapatid na Eduardo V. Manalo, ng pagsamba sa Lokal ng San Fernando, Distrito Eklesiastiko ng Pampanga East, bilang paggunita sa ika-100 anibersaryo ng lokal. Sa pagsambang iyon, itinuro niya mula sa Biblia na ang mga tunay na Cristiano ay dapat na lumalakad nang naaayon sa tawag na itinawag sa kanila ng Diyos. Nagsisikap sila aniya na maging mature sa kanilang pagiging Cristiano sa paraang pinipili nila ang pagsunod sa mga utos ng Diyos kaysa ano pa mang bagay sa mundo anuman ang kanilang sitwasyon sa buhay.

Mamuhay bilang 'mature na Cristiano'

Kaugnay nito, ang mga tunay na Cristiano ay tumatanggap ng mga payo at saway mula sa Pamamahala ng Iglesia upang manatili silang lumalakad sa mga aral ng Panginoong Diyos. Para sa mga kapatid na natuto, tulad ni Kapatid na Kimell, “Iyon ay inaasahan sa atin ng Ama,” upang makarating sa pagiging spiritually mature.

Bakas sa mga kapatid na sila ay lalong tumibay sa pananampalataya at determinado sila na patuloy na magsikap na maabot ang pagiging mature na Cristiano. Pahayag ni Kapatid na Almar Cargo, pangulo ng Pagsamba Ng Kabataan at isang mang-aawit, “Kapag mature na Cristiano, na-tamnan iyon ng aral at may paninindigan sa pagsunod sa mga utos ng Ama.” Kahit dumaan pa sila sa lalong mabibigat na pagsubok, itataguyod pa rin ng mga tunay na lingkod ng Diyos ang pamumuhay nang naaayon sa Kaniyang inaasahan. Dagdag ni Kapatid na Almar, “Nandiyan na talaga ang mga problema pero lagi nating tandaan na habang hinaharap natin ang mga iyon, kasama naman natin ang Diyos.”     

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.