Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Pagpapagal na hindi walang kabuluhan

Pastoral Visit of the Executive Minister: Guadalupe, Makati City
Marso 30, 2019
Isinulat nina Angel Fabia at Rachel del Rosario

NAPAPANSIN NG MARAMI ang malakas na pagkilos ng Iglesia Ni Cristo sa larangan ng pagpapalaganap ng pananampalataya nito. Sa iba’t ibang panig ng mundo, walang tigil ito sa pamamahayag ng mga salita ng Diyos. Aktibong ipinamamahagi ng mga kaanib ang kanilang pananampalataya sa kapuwa anupa’t lalo nilang pinaiigting ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap sa panahong ito ng kahirapan at paghihikahos.

Bunga nito, parami nang parami ang mga tao na nagpapasiyang magsuri at makinig sa mga aral ng Biblia na itinataguyod ng Iglesia. Patuloy na nadaragdagan ang mga kaanib, kabilang na ang mga dating pari, pastor, at tagapangaral o tagapagturo ng ibang mga relihiyon.

Kumbinsido ang mga kaanib ng Iglesia na tungkulin nilang tulungan ang mga tao na makilala ang tunay na Diyos, sumampalataya, at sumunod sa Kaniyang mga utos. “Bilang mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, pananagutan natin sa Diyos ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap kaya ginagawa natin ang bahagi natin dito sa maraming pamamaraan upang makarating sa mga tao ang mga salita ng Panginoong Diyos,” sabi ni Kapatid na Jimmerson Viloria, isang mang-aawit at guro sa Pagsamba Ng Kabataan (PNK) sa Lokal ng Guadalupe.

Pahayag naman ni Kapatid na Jesus Granada, obispo sa Lokal ng Mandaluyong, Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila East: “Kapag nakilala ng ibang mga tao ang tunay na Diyos, maaari na nilang magawa ang tamang pagbabalik-loob sa Kaniya. Kung loloobin Niya, makakasama natin sila sa tunay at marapat na paglilingkod para pagdating ng araw, kasama natin silang magmamana ng mga pangako ng Diyos—kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Bayang Banal.”

Kung lubhang abala ang iba sa mga gawain ukol sa buhay na ito at ang marami ay hindi na interesado sa relihiyon at sa paglilingkod sa Diyos, sa kabilang dako ay pinag-iibayo naman ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap. Wika ni Kapatid na Asser Canlas, obispo ng Lokal ng Guadalupe, “Itinatalaga natin ang ating sarili sa gawain. Kapag humaharap tayo sa mga aanyayahan nating panauhin, sumasampalataya tayo na sila ay mahihikayat natin at makakasama natin para makapakinig ng mga banal na katotohanan.”

Ayon kay Kapatid na Liwanag Satorre, pangulong mang-aawit, ang isang mabisang paraan upang makahikayat ng mga tao para sumampalataya sa Diyos ay ang pamumuhay nang may kabanalan. “Upang tayo ay magsilbing ilaw ng sanlibutan, kailangang itaguyod natin ang buhay-Cristiano. Kapag namumuhay tayo nang matuwid, madali tayong makapag-aakay ng mga tao para dumalo sa mga gawain,” pahayag niya.

Pinangungunahan ng mga maytungkulin sa Iglesia ang pagtulong sa gawaing pagpapalaganap, katulad ni Kapatid na Kelly Alvin Valen, guro sa PNK at Pangulong KADIWA ng lokal. “Sini-siguro namin ng mga kapuwa ko maytungkulin na lagi kaming nakikipagkaisa o nakikibahagi sa gawaing pagpapalaganap,” sabi niya.

Ibinahagi naman ni Kapatid na Roberto Muring, isang mang-aawit, kung paanong ang buo nilang sambahayan ay may aktibong partisipasyon sa pagtulong sa gawain: “Halos araw-araw, namamahagi kami ng mga babasahing Pasugo. Nag-aanyaya kami ng mga dadalo sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos na isinasagawa sa aming tahanan.”

Paglalahad naman ni Kapatid na Jeffrey Inocencio, isang diakono, “Importanteng maiparating natin sa mga tao na may Araw ng Paghuhukom at kailangan nilang umanib sa Iglesia Ni Cristo upang maligtas. Yayamang sa aking pamilya ay ako ang unang tinawag sa loob ng Iglesia, sisikapin ko, gaya ng itinuro ng Pamamahala, na sa Araw ng Paghuhukom ay makasama sa kaligtasan ang mga mahal ko sa buhay.”

Laging ginagawa ng mga hinirang ng Diyos ang pinakamabuti sa gawain para sa Panginoon dahil pagsunod nila ito sa aral Niya na itinuturo ng Namamahala sa Iglesia. Hindi walang kabuluhan ang masigasig na pagpapagal at pakikipagkaisa nila sa pinaigting na gawaing pagpapalaganap ng mga salita ng Diyos. Binigyang-diin ito ng Kapatid na Eduardo V. Manalo, Tagapamahalang Pangkalahatan, nang pangasiwaan niya ang pagsamba sa Diyos sa Lokal ng Guadalupe sa Distrito Eklesiastiko ng Metro Manila South noong Marso 30, 2019. Sa okasyon ding iyon, 30 bagong ministro at dalawang bagong obispo ang naidagdag sa Iglesia matapos tanggapin ang banal na ordenasyon.

Sina Kapatid na Asser at Jesus ang dalawang pangulong diakono na naordenahan bilang mga obispo sa nasabing pagtitipon. Kasama ang iba pang mga lingkod ng Diyos, lagi silang nakikipagkaisa sa gawaing pagpapalaganap kahit pa nakararanas at nakasasagupa rin sila ng mga pagsubok at suliranin sa buhay. Ganito ang paninindigan ni Kapatid na Liwanag sa pagtupad ng tungkulin sa Diyos: “Dapat nating unahin ang pagtupad sa ating mga pananagutan sa Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kahit nasa pagsubok, tumupad pa rin tayo ng tungkulin. Napakadali Niyang ibigay ang lahat ng kailangan natin.”

Lubos na sinasampalatayanan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ang itinuturo ng Namamahala na hindi isang kalugihan ang laging pagsunod sa lahat ng utos ng Diyos kahit pa may mga kinakaharap na problema sa buhay na ito. Ito ay dahil tutustusan ng Diyos ang lahat ng kanilang pangangailangan, at magiging dapat sila sa pagmamana ng buhay na walang hanggan.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.