Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Pagsulong tungo sa kasakdalan

Pastoral Visit of the Executive Minister: San Miguel, Bulacan, Philippines
November 23, 2019
By Ralph Roi Romano, Irene Bernardo, and Cindy Ramos

MARAMI MANG NAIS MAIPAGTAGUMPAY ang tao sa buhay na ito, subalit ang higit sa lahat na pinagsisikapang matamo ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay ang gantimpalang nakalaan sa makakatapos ng kanilang takbuhin. Ito ay ang pananahanan sa Bayang Banal na ipinangako ng Panginoong Diyos sa Kaniyang mga tapat na hinirang.

Itinuro ng Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, sa kanilang ginawang dalaw-pastoral sa Lokal ng San Miguel, Distrito Eklesiastiko ng Bulacan noong Nobyembre 23, 2019, na upang magtamo ng buhay na walang hanggan, dapat ay sumusulong ang bawat kaanib tungo sa kasakdalan. Ito ang dapat na sinisikap gawin ng mga kaanib ng Iglesia. Dapat din nilang sikaping magkaroon ng mataas na uri ng pananampalataya na hinahanap ng Panginoong Diyos sa kanila upang mapagtagumpayan nila anuman ang kanilang masagupang hadlang sa hangarin nilang ito.

Lubos na nauunawaan ni Kapatid na Teresita Zapater ang kahalagahan ng pagsulong sa pananampalataya. “Kung naghahangad man tayo na magtagumpay rito sa mundo, higit nating pakahangarin na sumulong sa ating pagka-Iglesia Ni Cristo. Ito ang pinakamahalaga sa buhay natin,” sabi niya. Kahit hindi maalwan ang buhay at kung minsan ay nagkakaroon pa ng karamdaman, ganito ang paninindigan ni Kapatid na Teresita sa pagtupad ng kaniyang tungkulin bilang diakonesa: “Upang huwag masayang ang aking kahalalan, lagi kong tinutupad ang mga kalooban ng Diyos, upang tamuhin ang buhay na walang hanggan.”

Higit kailanman, ngayong napakalapit na ng Araw ng Paghuhukom ay inaasahan ng Panginoong Diyos, gaya ng itinuro ng Namamahala, na ang Kaniyang mga tunay na lingkod ay maging sakdal. Ito rin ang sinisikap marating ni Kapatid na Rhonel Reyes, isang pangulong diakono. “Ito ang dahilan kung bakit itinuturo ng Kapatid na Eduardo Manalo ang puspusang pagbabagong-buhay. Sa mundong ito, laganap ang iba’t ibang uri ng tukso na kapag napadaig tayo ay magbubunga ng kasalanan,” paliwanag ni Kapatid na Rhonel. “Bilang isang nasa pamunuan ng lokal, hangad ko na maging huwaran ang aking sambahayan sa mga kapatid, kaya ginagabayan ko ang aking asawa at mga anak sa malinis na pamumuhay,” dagdag pa niya.

Binigyang-diin ng Kapatid na Eduardo Manalo sa kaniyang pagtuturo na ang kaanib ng Iglesia Ni Cristo na sumusulong tungo sa kasakdalan ay ang determinado sa pananampalataya. “Kahit pa ano ang ginagawa mo, dapat nakahanda kang iwan muna iyon at ipagpauna ang paglilingkod sa Diyos,” pahayag ni Kapatid na Miramar Ingaran, isang diakonesa. “Ang pagiging determinado sa pananampalataya ay hindi lamang nasusukat sa pagtanggap ng tungkulin, kundi, kung paano mo ito tinutupad,” dagdag pa niya.

Ganito rin ang pananalig ni Kapatid na Rhonel kahit pa noong siya ay bagong kaanib pa lamang sa Iglesia. “Kung sa buhay na ito ay dapat maging determinado tayo para tamuhin ang mga mithiin, higit na dapat tayong maging determinado sa ating paglilingkod. Ito ang nagbibigay-daan para tayo ay lalong mapalapit sa Diyos,” sabi niya. Kahit may mga pagsubok sa buhay, determinado si Kapatid na Rhonel na sumulong tungo sa kasakdalan: “Marami tayong pinagdaraanan na mga suliranin subalit hindi natin ito makakayanan kung tayo lang mag-isa. Lagi tayong tinuturuan ng Pamamahala na magtiwala sa Ama at sa Kaniyang magagawa para sa atin.” Sa awa at tulong ng Diyos, namamalaging masigla sa pagtupad ng kaniyang tungkulin si Kapatid na Rhonel kasama ng kaniyang buong sambahayan. Nananalig siyang ito ay tugon ng Panginoon sa kaniyang mga dalangin.

Sinasampalatayanan din ni Kapatid na Marylyn Torralba na ang panalangin ang nagsisilbing sandata niya laban sa laganap na mga kasamaan sa mundo. “Bilang Iglesia Ni Cristo, may dakilang pribilehiyo tayo na tumawag sa Diyos. Kaya, nakatitiyak tayong diringgin ng Ama ang ating mga panalangin,” sabi ni Kapatid na Marylyn, isang mang-aawit at pangulo Binhi sa lokal.

Ang panalangin din ang nagpapalakas kay Kapatid na Jennifer Paclibar, maytungkulin sa pananalapi, upang maitaguyod niya ang banal na sagutin na kaniyang sinumpaan sa Diyos. “Gaya ng itinuro ng Pamamahala, naglalakbay pa tayo rito sa mundo. Hangga’t narito pa tayo ay talagang daranasin natin ang iba’t ibang uri ng suliranin. Ngunit sa Bayang Banal ay hindi na natin mararanasan ang lahat ng kapighatian,” sabi niya. Ito ang inspirasyon ni Kapatid na Jennifer upang lalo pang sumulong sa kaniyang pagka-Iglesia Ni Cristo at pagdating ng takdang araw ay magtamo ng buhay na walang hanggan na pangako ng Diyos.

Sa maraming taon na lumipas, napatunayan ng mga kapatid sa Lokal ng San Miguel ang kanilang katapatan sa Panginoong Diyos. Anuman ang mangyari ay pagsisikapan nilang sumulong sa paglilingkod sa Kaniya upang maging sakdal at karapat-dapat sa mga biyayang inilalaan Niya sa Kaniyang mga tapat na hinirang.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.