Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Panatag kahit na may suliranin

Pastoral Visit of the Executive Minister: Tukuran, Zamboanga del Sur, Philippines
Abril 19, 2019
Sinulat nina Florielle Glenn Hortelano, Krystel Gier, at Syanren Lea Genotiva

Iba-iba ang uri at bigat ng mga suliraning dumarating sa buhay ng tao. Anuman ang katayuan niya sa buhay ay tiyak na makasasagupa siya nito. Dahil dito, sinisikap niya na hanapan ng lunas ang mga ito. Ang isang paraan ay nagtutungo siya sa lugar kung saan inaakala niyang magiging panatag ang kaniyang kalooban o di kaya ay magiging malapit siya sa mga iniisip niyang makatutulong sa kaniya.

Ang mga kaanib man ng Iglesia Ni Cristo ay hindi nakaiiwas na humarap sa mabibigat na problema sa buhay. Naranasan ito ni Kapatid na Marivic Bueno, pangulong mang-aawit sa Lokal ng Tukuran. “Pumanaw ang aking asawa noong Agosto ng nakaraang taon. Totoong dumating sa buhay namin ng mga anak ko ang kalungkutan. Hindi madaling isipin kung papaano ko maitataguyod na mag-isa ang aking pamilya.”

Ngunit hindi nawalan ng pag-asa si Kapatid na Marivic. Pahayag niya, “Katulad ng itinuturo sa atin sa mga pagsamba, hindi naman magbibigay ang Panginoong Diyos ng pagsubok na hindi natin makakaya.”

Sa harap ng mga pagsubok, ang unang nilalapitan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo ay ang Panginoong Diyos. Sa Kaniya nila inilalagak ang kanilang pag-asa. Pinatutunayan nila ito sa pamamagitan ng laging pananalangin, lalo na sa loob ng gusaling sambahan.

“Napakalaking bagay na may gusaling samba­hang napupuntahan para manalangin sa panahon ng mga suliranin. Tinuruan tayo ng Pamamahala ng Iglesia na magsagawa ng mga pansariling pananalangin dito sa kapilya, hindi man araw ng mga pagsamba. Dito sa dakong ito ay naidudulog natin sa Diyos ang ating mga alalahanin sa buhay,” pahayag ni Kapatid na Melanie Pagalaran, maytungkulin sa Pananalapi.

Dagdag naman ni Kapatid na Marivic, “Tunay na nakatutulong ang pagpunta sa gusaling sambahan kapag may mga suliranin sapagkat dito ako nakatatagpo ng kapanatagan ng kalooban at isipan.”

Higit sa lahat, napakahalaga ng gusaling sambahan para sa mga kaanib ng Iglesia sapagkat dito nila isinasagawa ang kanilang mga pagsamba sa Diyos. Kahit may mga hadlang at suliranin silang kinakaharap ay hindi sila pumapayag na mapabayaan ang pagsamba at ang pagtupad ng kanilang tungkulin.

Natatandaan pa ni Kapatid na Justa Benabaye, isang diakonesa, ang pagkakataong nagkaroon ng kalamidad sa kanilang lugar: “Dumating noon ang malakas na bagyo na naging dahilan upang umapaw at lumakas ang agos ng tubig sa ilog. Subalit hindi iyon naging hadlang para kaming mag-anak ay makapunta sa kapilya. Kami lamang mga kaanib sa Iglesia ang tumatawid sa ilog noong mangyari iyon. Totoong may panganib, pero napapalitan ng kapanatagan ang aming pangamba dahil alam naming ang Diyos ang aming patnubay patungo sa kapilya.”

Hindi rin ipinahihintulot ng mga kaanib ng Iglesia na ang mga bagay sa mundong ito ay makahadlang sa kanilang mga paglilingkod sa Diyos. Pahayag ni Kapatid na Melanie, “Hindi ako pumapayag na hindi ako maka­dalo at makatupad ng tungkulin sa pagsamba, kahit mangahulugan man ito na kaila­ngan ko munang iwan ang trabaho alang-alang sa pagli­lingkod. Malinaw kasi sa atin bilang mga kaanib ng Iglesia na ang pagsamba sa Diyos ang siyang dapat na maging priyoridad natin sa ating buhay.”

Ang kahalagahan ng pagdalo sa pagsambang isinasagawa sa loob ng gusaling sambahan at ang pagtitiwala sa magagawa ng Diyos ay binigyang-diin ng Tagapamahalang Pangkalahatan, ang Kapatid na Eduardo V. Manalo, sa pagsambang kanilang pinangasiwaan sa Lokal ng Tukuran, Distrito Eklesiastiko ng Zamboanga del Sur noong Abril 19, 2019. Sa banal na okasyon ding ito, ang bagong gusaling sambahan ng lokal ay itinalaga sa Diyos.

Sa kaniyang pagtuturo, ipinaunawa ng Namamahala sa mga kapatid na sa pagtatalaga sa mga pagsamba sa Diyos ay lalo nilang nararamdaman ang pakikisama Niya na siyang nagbibigay ng kapanatagan ng kanilang kalooban at ng mga pagpapalang kailangan nila.

Pahayag ni Kapatid na Justa, “Sumasampalataya ako na ang pagtatalaga ko sa pagsamba at sa pagtupad ng aking tungkulin ang siyang dahilan kaya pinagpapala ng Ama ang aming sambahayan. Sa awa Niya ay sapat ang mga biyayang aming natatanggap para matustusan ang pangangailangan naming mag-anak at, higit sa lahat, ay may nagagamit kami sa aming mga paglilingkod.”

Ang paninindigang ito ang isinasalin ng mga magulang na Iglesia Ni Cristo sa kanilang mga anak. Pahayag ni Kapatid na Melanie, “Bilang mga magulang, sinisikap naming maituro sa aming mga anak ang kahalagahan ng pagsamba. Sa pagsamba tayo natuturuan at nagagabayan ukol sa pang-araw-araw nating pamumuhay at, higit sa lahat, sa ginagawa nating paglilingkod sa loob ng Iglesia. Napapanatag kaming mag-asawa na malayo man ang mga anak namin sa aming piling ay hindi sila mapapariwara, bagkus ay mananatili sa tamang landas at magiging karapatdapat sa pagtatamo ng mga pangako ng Diyos.”

Ibinahagi naman ni Kapatid na Marivic ang kahayagan ng pag-iingat ng Diyos sa kaniyang pamilya: “Sa awa ng Diyos, ang aking panganay na anak ay nasa huling taon na ngayon ng pag-aaral sa banal na ministerio. Pawang masisiglang mang-aawit naman ang kaniyang mga nakababatang kapatid, na nakakasama ko sa pagtupad. Tunay na hindi Niya kami pinababayaan.”

(Nota: Sa kasalukuyan, ang anak ni Kapatid na Marivic ay nakapagtapos na ng pag-aaral sa pagkaministro noong Hulyo 27, 2019 at nakadestino na sa Distrito ng Zamboanga del Sur.)

Dahil sa pagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos, ang mga tunay na kaanib ng Iglesia ay hindi titigil hangga’t taglay nila ang buhay at lakas. Pangako ni Kapatid na Justa, na ngayon ay 89 taong gulang na subalit tumutupad pa ng tungkulin sa pagsamba bilang diakonesa: “Maninindigan ako na hangga’t binibigyan pa ako ng Diyos ng buhay ay itataguyod ko ang pagtupad ng aking tungkulin.”

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.