Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Sa Panginoon ilagak ang pasan

Pastoral Visit of the Executive Minister: Balanoy, Tarlac, Philippines
Mayo 3, 2019
Sinulat nina Argel Mañebog at Keith Umali Genotiva

Napakabilis ng paglago ng bilang ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo sa mga panahong ito. Dumarami rin ang bilang ng mga ministro, mga mag-aaral sa banal na ministeryo, at mga maytungkulin sa Iglesia. Marami rin ang naipatatayo at naisasaayos na mga gusaling sambahan sa iba’t ibang dako ng mundo. Kahayagan ito ng mabilis na pagsulong at tuluy-tuloy na tagumpay ng Iglesia Ni Cristo. Ang mga tagumpay na ito ay biyaya ng Diyos sa bayan Niya sa mga huling araw at nagdudulot ng inspirasyon sa mga hinirang Niya sa harap ng nararanasan nilang mga problema at pagsubok. Ang mga suliranin sa buhay ay hindi na bagong bagay sa mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo, kabilang na ang mga nasa Lokal ng Balanoy, Distrito Eklesiastiko ng Capas, Tarlac.

Taong 1935 nang makarating ang gawaing pagpapalaganap ng Iglesia sa Balanoy, La Paz, Tarlac. Mula sa iilang kapatid na buong siglang ipinamahagi ang kanilang pananampalataya, mabilis na dumami ang bilang ng mga kaanib. Maraming pagkakataon na ang mga kaguluhan at pagsubok na kanilang naranasan ay nagtulak sa kanila upang magpalipat-lipat ng dako ng pagsamba. Dagdag pa rito ang mga suliranin na dumating sa kanilang buhay. Gayunman, hanggang sa kasalukuyan, nananatiling matatag sa kanilang paglilingkod sa Diyos ang mga kapatid sa Balanoy. Sa kabila ng mahirap na pagdadala ng buhay, ginagawa nila ang masiglang pagtupad ng tungkulin at pagsamba sa Diyos.

“Lagi kong hinihiling sa Diyos na huwag Niya kaming iwan sa gitna ng kahirapan,” pahayag ni Kapatid na Felisa de Leon, isang diakonesa. Buong tiyaga nilang hinihintay ang pagtugon ng Diyos sa kanilang dalangin; hindi sila tumitigil sa pagsamba sa Ama at hindi nawawala ang kanilang tiwala sa Kaniya.

Bahagi na ng buhay ng mga kaanib ng Iglesia ang magtungo sa gusaling sambahan upang sumamba at manalangin sa Diyos kahit maraming suli­ranin. “Mahirap ang buhay pero kahit anong hirap ay hindi ako pumapayag na mapabayaan ko ang pagsamba. Hindi man Niya agad ipinagkakaloob ang kaginhawaan na aming hinihiling pero hinding-hindi ako nawawalan ng pagtitiyaga na maghintay sa tamang panahon na ipagkakaloob Niya ito,” dagdag pa ni Kapatid na Felisa.

Ipinahayag naman ng isa pang diakonesa na si Kapatid na Florentina Abulencia: “Ang kalakasan ay natatanggap ko sa panahon ng pagsamba. Sa pagsamba ako humihingi sa Diyos ng tulong at pangangailangan ko. Kahit may karamdaman ako, sasamba pa rin ako. Nananalangin ako sa Ama na pagalingin Niya ako sa aking karamdaman dahil tutupad pa ako ng aking tungkulin sa Kaniya.”

Si Kapatid na Anthony Reevel, isang British national at masiglang kaanib sa Lokal ng Balanoy, ay hindi ang mga materyal na bagay ang nakikitang solusyon sa kaniyang mga problema. Sumasampalataya siya na mahalagang taglayin ang dalisay na pananampa­lataya at lubos na pagtitiwala sa magagawa ng Diyos, at ang pagtatalaga sa pagsamba. “I enjoy the feeling of being in the house of worship. When I am in the worship service, I always listen to the biblical lessons. They are very true. When I have problems, I do not rely on myself because I cannot solve them on my own. I need someone who will surely help me, and God is the only One Who can. You just need to call on Him and He certainly will not fail to help (Nagagalak ako sa tuwing ako ay nasa loob ng gusaling sambahan. Sa pagsamba, lagi akong nakikinig sa mga aral ng Biblia. Totoong-totoo ang mga ito. Kapag may problema ako, hindi ako nananangan sa aking sarili dahil hindi ko kayang lunasan ang mga iyon na mag-isa. Kailangan ko ang tiyak na tutulong sa akin, at ang Diyos ang tanging makagagawa niyon. Kailangan mo lang na tawagan Siya at tiyak na hindi Siya magkukulang sa pagkakaloob ng tulong),” pahayag ni Kapatid na Anthony.

Dahil sa paninindigan sa pagtupad ng kanilang pananagutan sa Kaniya, ibiniyaya ng Diyos sa kanila ang patnubay Niya na kanilang idinadalangin. “Sa awa ng Diyos, ang limang anak ko ay nakatapos ng pag-aaral. Apat ang nurse at ang isa naman ay engineer. Hindi namin pinabayaan ang mga pagsamba kahit na kami ay nasa matinding pagsubok at sumasampalataya akong dahil doon, nakabangon kami sa kahirapan. Kaya kahit anong kahirapan ang dumating, dapat magtiwala at tumawag sa Ama. Huwag kang bibitiw sa pagsunod at manatili ka sa pagtupad ng tungkulin. Hindi ka Niya pababayaan,” pahayag ni Kapatid na Felisa.

Dahil sa kanilang matatag na pananampalataya sa magagawa ng Diyos, hindi nawawalan ng pag-asa ang mga tunay na lingkod Niya kahit pa dumating ang mga bagay na maaaring makapagpahina sa kanila. “Tunay ngang dinirinig ng Ama ang dalangin ko. Lumakas ako at gumaan muli ang pakiramdam ko. Habambuhay akong maglilingkod sa Diyos at ipinapangako ko na hindi ko pababayaan ang pagtupad ng aking tungkulin dahil ito ang tanging kayamanan ko sa buhay. Hindi ko maipaliwanag sa salita kung gaano ako kaligaya na ako ay Iglesia Ni Cristo,” wika ni Kapatid na Florentina.

Sinasampalatayanan ng mga kaanib ng Iglesia Ni Cristo na sa panahong bumibigat ang pagdadala ng buhay, lalo silang dapat magtalaga sa pagsamba sa Diyos. Ipinahayag ni Kapatid na Anthony, “Every time I attend the worship service and say my personal prayer, I ask God to help me find the right way to do the things that I need to do in life not only for me but also for my family and it always works! Somehow, I am able to manage all my responsibilities. I truly believe that it is God Who finds a way to help me find my way in life (Sa panahong ako’y nasa pagsamba at nananalangin, hinihingi ko sa Diyos na tulungan ako na magawa ko nang tama ang mga bagay na dapat kong gawin sa buhay, hindi lamang para sa sa­rili ko kundi para sa sambahayan ko at laging ipinagkakaloob iyon sa akin! Kahit papaano’y natutugunan ko ang mga pananagutan ko. Sumasampalataya ako na ang Diyos ang gumagawa ng paraan upang matulungan ako na tahakin ang tamang landas ng buhay).”

Isa rin sa mga hiniling sa Diyos ng mga kapatid sa Lokal ng Balanoy ay ang pagkalooban sila ng isang maganda at maayos na gusaling sambahan. Bunga ng kanilang walang sawang pananalangin at matapat na paglilingkod sa Diyos, ipinagkaloob Niya sa kanilang lokal ang isang gusaling sambahan kung saan ay lalong maayos at payapa nilang maisasagawa ang kanilang pagsamba. Noong Mayo 3, 2019, itinalaga sa Panginoong Diyos ang bagong gusaling samba­han ng kani­lang lokal sa isang tanging pagsamba na pinangasiwaan ni Kapatid na Eduardo V. Manalo, Tagapamahalang Pangkalahatan ng Iglesia Ni Cristo. Sa okasyong iyon, itinuro ng Namamahala ang halaga ng pagkakaroon ng maayos na gusaling sambahan kung saan isinasagawa ang tunay na pagsamba sa Diyos upang makapagbigay-luwalhati sa Kaniya.

Lalong pinatibay ng Diyos ang pag-asa at pananampalataya ng mga kapatid sa Lokal ng Balanoy. Ipinangangako nila na lalo nilang pahaha­lagahan ang mga pagsamba na ginagawa sa loob ng gusaling sambahan dahil alam nila na sa pamamagitan nito ay lalo silang magiging handa at karapat-dapat sa pagtatamo ng pangakong kaligtasan pagda­ting ng Araw ng Paghuhukom.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.