Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Trusting in God's good plans

(Vertrouwen in God's goede plannen)

Pastoral Visit of the Executive Minister: Rotterdam, The Netherlands
July 7, 2019
By Shahanie Tagayun-Abiba

ACCORDING TO THE World Health Organization, more than 300 million people all over the world and across all ages suffer from depression—the world’s leading cause of disability (who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression). Those afflicted with depression feel severe sadness in response to life’s struggles. This interferes with their ability to work or study, eventually making them dysfunctional in their daily activities and thus, preventing them from enjoying life. At its worst, depression can lead to suicide.

Besides biological causes, depression can be caused by stressful situations, grief, and loss.

Although members of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ) also experience life’s challenges, they do not allow depression to overcome them and hinder them from worshiping God. Instead, they intensify their efforts to actively serve Him and fulfill His commands.

“Nineteen years had passed and I still recall how migrating to the Netherlands was not easy,” said Sister Juanita Laureta, a deaconess and secretary from the Local Congregation of Amsterdam. “Along with my two daughters who were then aged two and one, I joined my husband here, leaving the kind of life we had been accustomed to in our home country, the Philippines. Different culture and unemployment are some of the challenges our family have encountered here.”

Brother Marcel Voshol, a head deacon, was persecuted by his loved ones and friends when he joined the Church. He shared: “Not everyone understood my membership. They mocked me and laughed at me because I always choose to attend the worship services over anything else.”

VOLGENS DE World Health Organization, lijden meer dan 300 miljoen mensen van alle leeftijden over de hele wereld aan depressie – de belangrijkste oorzaak van invaliditeit wereldwijd (who.int/news-room/fact-sheets/detail/depression). Diegenen die lijden aan depressie voelen zich vaak een ernstig verdriet als reactie op de worstelingen in het leven. Dit interfereert hun vermogen om te werken of te studeren en uiteindelijk een disfunctionering in hun dagelijkse activiteiten, waardoor ze niet van het leven kunnen genieten. In het ergste geval, kan dit leiden tot zelfmoord.

Naast biologische oorzaken, depressie kan worden veroorzaakt door stressvolle gebeurtenissen in het leven, verdriet, en verlies.

Hoewel  leden van de Iglesia Ni Cristo (Kerk Van Christus), ook uitdagingen en stressvolle situaties in het leven ervaren, staan ze het niet toe dat depressie hen overwinnen en belemmeren in hun diensten aan God. Maar in plaats daarvan intensiveren ze hun inspanningen om Hem actief te dienen en Zijn geboden te vervullen.

“Negentien jaar was verstreken en ik kan me nog goed herinneren dat de migratie naar Nederland niet makkelijk was,” zei zuster Juanita Laureta, diakoness en secretaresse van de Local van Amsterdam. “Ik, samen met mijn twee dochters, toen nog twee en één jaar oud waren, vergezelden mijn man en liet het leven achter dat we gewend waren in ons thuisland, de Filippijnen. Verschillende culturen, en onvoldoende werkgelegenheid zijn enkele van de uitdagingen en worstelingen die ons gezin hier waren tegengekomen,”

Broeder Marcel Voshol, een hoofd diaken, werd vervolgd door zijn geliefden en vrienden toen hij lid werd van de kerk: “Niet iedereen begreep mijn lidmaatschap. Ik werd bespot en uitgelachen omdat ik boven alles er altijd voor kies om de erediensten bij te wonen.”

Sister Juanita and Brother Marcel’s situations seem to cause despair for other people. But for them, it was an opportunity to draw closer to God and hold on to His promises.

This was what the Executive Minister, Brother Eduardo V. Manalo, reminded the brethren as he officiated at the worship service in the Local Congregation of Rotterdam, the Netherlands in the Ecclesiastical District of Northern Europe on July 7, 2019. In this holy gathering, the newly renovated house of worship was dedicated to the Almighty God.

As taught in the Bible, Brother Eduardo Manalo emphasized that God’s children should trust in Him because He has good plans for them. There are times when they encounter difficult situations and they might feel hopeless and lonely. But as God’s chosen people they should not allow themselves to be depressed and eventually be hindered from their services to Him because He is always there to guide and help them.

For many, living and working overseas opens doors for many opportunities. They strive to succeed but sometimes succumb to the grief this life brings. Sister Maricris Villarroel, a choir leader, shared her own experience, “Due to severe financial distress, I got anxious on almost a daily basis.” Despite this unpleasant feeling, she never abandons her obligations to God.

Zuster Juanita en Broeder Marcel’s situaties kunnen eenzaamheid en wanhoop veroorzaken voor andere mensen. Maar voor hen was het een gelegenheid om nog dichter bij God te komen en zich aan Zijn beloften te houden.

Dit was wat de Executive Minister, Broeder Eduardo V. Manalo, de leden eraan herinnerden toen hij de eredienst leidde in de Local van Rotterdam, Nederland in het Kerkelijk District van Noord-Europa op 7 juli 2019. Op deze heilige bijeenkomst, werd de pas gerenoveerde kerk ingezegend aan de Almachtige God.

Zoals in de Heilige Geschrift geleerd wordt, benadrukte Broeder Eduardo Manalo dat kinderen van God op Hem moeten vertrouwen, omdat Hij goede plannen heeft voor hen. Er zijn momenten dat ze verschillende situaties zullen tegenkomen waarin ze zich hopeloos en eenzaam voelen. Maar als uitverkoren volk van God, ze moeten zichzelf niet toestaan om depressief te worden en dat hun aanbidding aan Hem uiteindelijk worden beïnvloed, omdat Hij er altijd is om hen te leiden en te helpen.

Voor velen, wonen en werken in het buitenland is een deur dat zal worden geopend met vele mogelijkheden. Ze streven ernaar om te slagen, maar soms bezwijken ze voor het verdriet dat dit leven met zich meebrengt. Zuster Maricris Villarroel, een koorleider, zei uit eigen ervaring: “Vanwege ernstige financiële problemen werd ik bijna dagelijks angstig.” Ondanks dit onaangename gevoel, heeft ze haar verplichtingen aan God nooit opgegeven.

Because of her firm faith, she continues to seek God’s help through constant devotional prayers. “We should not feel depressed because we are members of the Church Of Christ,” she said.

Sister Malou Francisco, a finance officer and INCRadio segment producer from the Local Congregation of Bonn, Germany, perceives that severe sadness brought about by miseries can happen to anyone. But as God’s servant, she continues to brave these. “We have been given the full armor of God. When I feel alone and sad, I pray to God. And if ever things do not go our way, there is a reason for that. It is simply a test of faith,” she shared.

People plan things and set goals in life. But Church members completely understand that if things do not work out as planned, God has better plans for their sake because He knows what is best for them.

“There was a time when I had to take care of my daughters at their young age. That’s why I couldn’t help my husband in our finances. It was difficult for my family to make both ends meet,” Sister Juanita shared. Initially, things did not go the way they planned when they migrated to the Netherlands. But little did she know that God was doing His best plans for them. “Now, Samantha is an organist in the adult choir and a CWS teacher, while Shina is a CWS choir organist and the local president of the KADIWA organization,” she added. While fulfilling her obligations as a wife and as a mother, Sister Juanita has never forsaken her duties to God, that is why her entire family has been blessed with various duties in the Church now.

Door haar standvastig geloof  bleef ze Gods hulp zoeken door constant toegewijd te bidden: “We moeten ons niet depressief voelen, omdat we lid zijn van de Kerk Van Christus,” zei ze.

Zuster Malou Francisco, een financiële functionaris, en INCRadio-segmentproducent van de Local van Bonn, Duitsland, ziet dat depressie veroorzaakt wordt door leed, kan iedereen overkomen. Maar als een ware dienaar van God, ze continu trotseert,: “Wij hebben de volle wapenrusting van God gekregen. Als ik me alleen en verdrietig voel, bid ik tot God. En als er ooit dingen niet gaan zoals ze zou moeten zijn, is er een reden voor. Het is simpelweg een test voor ons geloof,.” vertelde ze.

Mensen plannen en stellen doelen in het leven. Maar de leden van de ware Kerk begrijpen volledig dat, als hun plannen niet altijd verlopen zoals ze hadden gehoopt; God is bezig met Zijn goede plannen, omdat Hij weet wat het beste voor hen is.

“Er was een periode waarin ik persoonlijk moest zorgen voor mijn dochters op hun jonge leeftijd. Hierdoor kon ik mijn man geen financiële ondersteuning bieden. Het was moeilijk voor mijn familie om de eindjes aan elkaar te knopen,” deelde Zuster Juanita. Aanvankelijk ging het niet zoals gepland toen ze naar Nederland migreerden. Maar zij had geen idee dat God bezig was met Zijn beste plannen voor hen. “Nu, Samantha is een organist in het volwassenenkoor en een CWS-leraar, terwijl Shina een CWS-koororganist en de lokal president van de KADIWA-organisatie is.” voegde ze eraan toe. Terwijl ze haar plichten als echtgenote en als moeder vervult, Zuster Juanita heeft nooit haar plichten aan God verlaten, derhalve is haar hele gezin nu gezegend met verschillende functies in de kerk.

If people in this world easily get anxious and sometimes question God’s existence when they succumb to life’s heavy problems, Brother Marcel said: “To fight depressions in life is not as difficult as we may think. God is our refuge. His Church duties are what he considers as his treasure in this world.

Living in the Netherlands all his life, Brother John Anthony Vermeijs, a head deacon, uttered a promise to God: “Though this is an open country where a lot of things are allowed, but if they are not in accordance to what has been taught to us from the Bible, I will not do them. What matters most is how I fulfill my duty in the Church.”

Church Of Christ members do encounter sorrows and hardships, but their conviction is firm. When problems arise and their pleadings are not answered instantly, they take comfort in knowing that God has good plans for them. Whatever difficulties they may encounter, the brethren in this part of the world will never be shaken but will firmly stand their ground.

Als mensen in deze wereld gemakkelijk angstig worden, zich depressief voelen en soms het bestaan ​​van God in twijfel trekken wanneer ze bezwijken voor de zware problemen van het leven, Broeder Marcel vertelde: “Het bestrijden van depressies in het leven is niet zo moeilijk als wij misschien denken. God is onze toevlucht.” Zijn functies in de kerk beschouwt hij als zijn wapenrusting tegen de kwaadheid in deze wereld.

Broeder John Anthony Vermeijs, een hoofd diaken, die zijn hele leven in Nederland heeft gewoond, uitte een belofte aan de Almachtige God: “Hoewel dit een open land is waar veel dingen zijn toegestaan, als het niet in overeenstemming is met wat ons uit de Bijbel is geleerd, zal ik het niet doen. Het belangrijkste is hoe ik mijn taken in de kerk vervul.“

Leden van de Kerk Van Christus kunnen leed en ontberingen tegenkomen, maar hun innige overtuiging is standvastig. Wanneer er zich problemen voordoen en hun smeekbeden niet onmiddellijk worden beantwoordt—ze troosten zichzelf wetend dat God goede plannen vor hen heeft. Welke moeilijkheden en beproevingen ze ook tegenkomen, de leden in dit deel van de wereld zullen nooit geschud worden, maar zullen stevig standhouden.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.