Holding on to hope in Christ

The Lord Jesus Christ offers not only comfort from our burdens in this life but most especially the true rest in the heavenly kingdom.

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas …

Sino ang tunay na malaya?

ANG PAGIGING MALAYA ay pangarap at hangad ng maraming tao—hindi lamang mula sa mga kamay ng mapagsamantala at mapanikil, kundi, maging …

True worship

San Francisco-Concepcion house of worship dedicated to God

True Christian worship is so much more than just praising God through hymn-singing and prayers, or hearing the sermon or the preaching …

Tungo sa tunay na pagbabago

Gawin nating makabuluhan ang ating buhay. Gumawa tayo sa abot ng ating makakaya at bigyang prayoridad ang mga bagay na mahalaga …

Ang daang dapat lakaran

May mga nabibigo sa buhay at nasasadlak sa kapahamakan dahil sa hindi nila paglakad sa daang pinalalakaran ng Diyos …