Isang dakilang katotohanan

BAGAMA’T KINIKILALA AT tinatanggap ng marami na ang Tagapagligtas ay ang ating Panginoong Jesucristo, gayunman hindi alam ng iba kung paano isasagawa ni Cristo ang pagliligtas at kung alin ang tiyak na ililigtas Niya pagdating ng Araw ng Paghuhukom.

Sino ang tunay na malaya?

ANG PAGIGING MALAYA ay pangarap at hangad ng maraming tao—hindi lamang mula sa mga kamay ng mapagsamantala at mapanikil, kundi, maging …

The best preparation of all

There are only two ultimate destinations—the Holy City and the lake of fire. One ought to choose the first. And making the necessary …

On being held accountable

We will give account on Judgment Day for all our deeds and the words we have uttered. We will all stand before our Lord Jesus Christ to be…

May ‘lisensiya’ ka ba?

Sa paglilingkod sa Diyos ay nangangailangan din ng karapatan o ‘permiso’ sapagkat may mga paglilingkod na hindi Niya tinatanggap bagkus …

True worship

San Francisco-Concepcion house of worship dedicated to God

True Christian worship is so much more than just praising God through hymn-singing and prayers, or hearing the sermon or the preaching …