MAY MAHALAGANG MAITUTULONG sa atin ang iba’t ibang kaalaman na natutuhan…

READ MORE »

Most of those who profess that they are Christians believe that the Lord Jesus Christ is…

READ MORE »
Becoming important to God

DO YOU KNOW of VIPs or very important persons? Who are they?…

READ MORE »

MARAMI ANG ABALANG-ABALA sa mga intindihin sa buhay na ito. May mga nagsasabi…

READ MORE »

HE WAS JUST A COMMON MAN. But God called him for a noble mission…

READ MORE »

ANG ISA SA MGA TALATA ng Biblia na nagpapatotoong mahalaga at kailangan ang pagpasok sa Iglesia…

READ MORE »

Executive News Feature

Web Exclusive

Terms and Privacy Policy

We process and collect personal data based on our Terms and Privacy Policy to improve and analyze our service.