Itaguyod ang matuwid
na pamumuhay

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

IPINAKIKILALA NG BIBLIA ang dalawang magkaibang uri ng tao at ang magkaiba rin nilang hantungan. Ang isang uri ay ang matuwid at ang isa pa ay ang masama:

“Siyang matuwid sa kanyang lakad ay natatakot sa PANGINOON, ngunit siyang baluktot ang mga daan ay nagtatakwil sa Kanya.” (Kaw. 14:2 New Pilipino Version)

“Ang taong nasa matuwid ay makasusumpong ng buhay, Ngunit ang landas ng masama ay tungo sa kamatayan.” (Kaw. 11:19 Magandang Balita Biblia)

Ang namumuhay nang baluktot o masama ay patungo sa kamatayan o kapahamakan, samantalang ang taong namumuhay nang matuwid ay makasusumpong ng buhay.

Ayaw nating mapahamak, manapa’y hangad natin na magtamo ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa Araw ng Paghuhukom. Kaya, itaguyod natin ang matuwid na pamumuhay kahit patuloy pang lumulubha at lumalaganap ang kasamaan sa mundo. Paano natin ito magagawa?

• Ibuhay natin ang mga aral ng Diyos na itinuturo Niya sa pamamagitan ng mga binigyan Niya ng karapatang mangaral (II Juan 1:9; Juan 14:21 at 23 MB).

• Huwag tayong gumawa ng anumang masama o labag sa mga aral ng Diyos (Roma 6:1-2 at 12-15 MB).

• Kahit tayo’y nasa kagipitan o kahirapan ay huwag nating tutularan ang mga taong gumagawa ng masama na ang idinadahilan ay “ang taong nagigipit, kahit sa patalim kumakapit.” Halimbawa, para lamang makaahon sa kahirapan ay nagnanakaw o sumasangkot sa ilegal na gawain (Isa. 55:7 MB).

• Sikapin nating mamuhay nang ayon sa kalooban ng Diyos na may pagpipigil sa sarili (self-control) at hindi ginagawa ang balang maibigan kahit masama. Hindi rin dapat padalus-dalos sa paggawa at hindi nahihikayat sa mga likong gawain (Tito 2:12).

• Manalangin tayo upang humingi ng tulong sa Diyos. Sa pamamagitan din nito ay naisasangguni natin sa Kaniya ang ating mga plano upang hindi tayo magkamali sa mga pagpapasiya (Mar. 11:24; Awit 145:18 MB).

Alalahanin natin na, “Nakatingin ang PANGINOON sa lahat ng dako, lagi siyang nakabantay sa masasama at mabubuting tao” (Kaw. 15:3 NPV). Kaya, patuloy nating isagawa ang itinuturo ng Biblia na mamuhay ayon sa mga aral ng Diyos.

Share on facebook
Share on email
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on telegram

The official website of Pasugo: God’s Message magazine of the Iglesia Ni Cristo (Church Of Christ), contains religious articles, Church news, and photos