Tungo sa tunay na pagbabago

Gawin nating makabuluhan ang ating buhay. Gumawa tayo sa abot ng ating makakaya at bigyang prayoridad ang mga bagay na mahalaga …

Sa ikauunlad ng kabuhayan

Walang panahon na sinasayang ang masikap. Ibinubuhos niya ang kaniyang buong makakaya sa kaniyang ginagawa hanggang …

Ang daang dapat lakaran

May mga nabibigo sa buhay at nasasadlak sa kapahamakan dahil sa hindi nila paglakad sa daang pinalalakaran ng Diyos …